Schrijf je in! Voor hét regiocongres Wet zorg & dwang - 7 november

Leerklimaat & Praktijkbegeleiding

Momenteel is er in de ouderenzorg een hoog uitvalspercentage en een krappe arbeidsmarkt.
Om het noodzakelijke aantal leerplekken en het rendement van opleiden te realiseren is een andere manier van opleiden en begeleiden nodig.

We hebben ons als doel gesteld om met behoud van ‘couleur locale’ van elke organisatie gezamenlijk op te trekken en gezamenlijk beweging te creëren. We doen dit met alle 7 deelnemende organisaties door pilotprojecten te ontwikkelen en te starten, met onze wens om dit op een duurzame en lange termijn bestendige manier te borgen en uit te breiden.

Ons motto:
“Als je snel wilt gaan, ga dan alleen.
Als je verder wilt komen, ga dan samen.”

Doel en ambitie

Ons doel is het opleidrendement te verhogen door

 • het onderwijs dichter bij de praktijk te brengen
 • het begeleiden door school en werkgever nog meer te koppelen
 • leren een integraal onderdeel te laten zijn van zorgteams, werknemers en leerlingen
 • een leerling als collega in opleiding te beschouwen
 • opleiden te veranderen in continu leren en ontwikkelen; leren door te werken en leren is werken
 • bewustwording te creëren voor een beter leerklimaat
 • werkbegeleiders nog beter faciliteren in de praktijkbegeleiding
 • bewustwording dat begeleiden een integraal onderdeel is van het dagelijks werk en de rol van zorgteams daarin
 • leerprocessen van werknemer en leerling daar waar passend met elkaar te verbinden
 • zelfstandig, just-in-time leren tijdens het werk te faciliteren
Gezamenlijk met 7 ouderenzorgorganisaties en Gilde Opleidingen hebben we dit toekomstbeeld gemaakt waar we naar toe werken.

Behoefte

Alle zorgorganisaties hebben behoefte om kennis en kunde met elkaar te delen om vervolgens de vertaalslag naar hun eigen organisatie te kunnen maken. Echter zijn de beginsituaties van de zorgorganisaties verschillend, waardoor de implementatie en vertaalslag van onderdelen, per zorgorganisatie om maatwerk vraagt. Door met elkaar ook best-practices te delen ontstaat er versnelling en hoeven we niet steeds opnieuw het wiel uit te vinden. Ook kostentechnisch is er de behoefte om effectief en efficiënt samen stappen te maken.

Bij zowel onderwijsinstellingen als zorgorganisaties is de behoefte om de leerreis van de leerling centraler te zetten om zo uiteindelijk nog beter passende, up-to-date en meebewegende leer- en ontwikkeltrajecten te kunnen bieden. Die dragen bij aan optimale zorg en welzijn voor cliënten, al helemaal in complexe situaties.

Daarnaast is er bij alle partijen een sterke behoefte om de sector nog verder te professionaliseren v.w.b. leren en ontwikkelen als integraal onderdeel van je dagelijks werk.

Tot slot het mobiliseren van de totale organisatie en de regio in een mind-set verandering is een uitdaging die we samen en vanuit onze complementaire talenten met elkaar aan willen gaan.

Aanpak

Als eerste stap in de samenwerking hebben we met alle betrokken partijen gewerkt aan het vormen van een gemeenschappelijk gedragen droombeeld. 

Dit is onze ideale toekomstsituatie zoals wij de toekomst van opleiden en begeleiden voor ons zien. Op basis hiervan zijn we verschillende thema’s vorm gaan geven middels pilotprojecten.

Doel is om vanuit de pilotprojecten op te schalen in volume en de beweging als een olievlek uit te laten breiden en te borgen in alle betrokken organisaties. Op deze manier werken we stap voor stap toe naar een transitie waarbij alle activiteiten gericht zijn op de “leerlingontwikkelreis” met bijbehorende behoeften. Door deze centraal te stellen en alle betrokkenen hierin, vanuit hun onderscheidende rol en toegevoegde waarde, te laten bijdragen en met elkaar af te stemmen, zullen leerlingen als volwaardige collega’s in opleiding gezien gaan worden. Zo blijven medewerkers samen met de leerlingen zichzelf bekwamen in het steeds veranderende zorg en welzijn landschap. Uiteindelijk uitmondend in continu (aan-)passende zorg en welzijn richting de cliënten.

Resultaatgebieden

Het samenwerkingsverband heeft aan de hand van de gestelde doelen de volgende resultaatgebieden gedefinieerd:

 

Alle initiatieven moeten als hefboom bijdragen en onafhankelijk zijn van de grootte van de instellingen.
Daarnaast creëren we mogelijkheden om kennis te delen over de organisaties heen.

Projecten

Om het opleidrendement te verhogen hebben we de onderstaande projecten geïnitieerd.

Verrijkend leren bij Proteion

Ook ontstaan er projecten binnen de bij ZorgConnect aangesloten ouderenzorgorganisaties. Zo heeft Proteion een project geïnitieerd rondom ‘Verrijkend leren’ dat werd gestart met een actieonderzoek naar een ‘krachtig leerklimaat’.  Bij Proteion is er bewust gekozen voor een aanpak die de beroepsprofessional in zijn kracht zet. In plaats van een nieuwe leerlijn of leertraject op te zetten en deze uit te rollen willen ze meer vraaggericht gaan werken. Wat heeft de leerling nodig, in de werk-/leeromgeving, maar ook thuis, om zich goed te voelen en in zijn of haar kracht te staan? De essentie van het vak is verzorgen en verplegen, maar er komt veel meer kijken bij het zijn van een goede verpleegkundige of verzorgende. Lees er meer over in dit interview met Anette Beurskens & René Seuren van Proteion.

Alle projecten zijn geladen
Geen projecten om te laden

Factsheets

Met regelmaat evalueren we onze projecten, we vatten onze bevindingen samen in factsheets:

Factsheet Gunstig Leerklimaat (sept 2021)
Factsheet Regionaal opleiden en begeleiden (sept 2021)
Factsheet Toekomstgericht opleiden (sept 2021)
Factsheet Vakbekwaam werkbegeleiden (sept 2021)

ZorgConnect Noord- en Midden-Limburg

Om goede ouderenzorg ook de komende jaren te blijven garanderen hebben wij, de zorgorganisaties van Noord- en Midden-Limburg, de handen ineengeslagen. Om te anticiperen op de huidige ontwikkelingen moeten we namelijk samenwerken. Ons doel is om gezamenlijk de ouderenzorg zichtbaar te verbeteren en voor te bereiden op de toekomst.

Instroom

verhogen van instroom- en opleidrendement

Het maximum aantal leerlingen dat de teams binnen de organisaties kunnen absorberen is met de huidige manier van opleiden en begeleiden een bottleneck in verdere groei.

Een positief en veilig leer- en werkklimaat, een zo kort mogelijke afstand school/docent en werkvloer, en effectieve begeleiding van studenten door docent/werkbegeleider koppels zijn hierbij key-elementen.

Onze initiatieven:

 • Leerklimaat onderzoek 
 • Blended leerlijn werkbegeleiders
 • Teamleren/werkplekleren

Opleiden

Aanbieden van opleidingsmogelijkheden passend in het nieuwe zorglandschap met bijbehorende competenties, gedrag, houding en vaardigheden.

Opleidingen worden steeds meer gepersonaliseerd, modulair en flexibel ingericht. De instroomprofielen van leerlingen zijn ook meer divers, met name door zij-instromers. Dit zorgt voor andere benodigde manieren van ondersteuning van een collega in opleiding tijdens zijn/haar ontwikkeltraject door zowel docent, werkbegeleider als zorgteam. Daarnaast is het huidige zorglandschap inmiddels al behoorlijk veranderd en nog steeds in beweging, waar het vangen van die dingen die het verschil maken voor enerzijds een client in een complexe zorg en welzijn situatie en anderzijds in de samenwerking met andere disciplines essentieel zijn. Zowel collega-in-opleiding als zittende medewerkers worden op dit moment nog niet voldoende bediend hierin. Er ligt hier tegelijkertijd een kans om afstand werkplek-school te verkleinen doordat de leervraag hetzelfde is.

Onze initiatieven:

 • Verzorgende-IG pilot regionale blauwdruk
 • Blended leerlijn werkbegeleiders
 • Verrijkend opleiden voor leerling en werknemer in complexe werksituaties

(Ver)binden & Boeien

Het bieden van een aantrekkelijke leer- en werkomgeving passend bij het nieuwe zorglandschap. Hoe kun je als team meerdere collega’s in opleiding opleiden zonder extra werkdruk te ervaren?

Voor een langdurig, plezierig en veilig ervaren leer- en werkklimaat spelen verschillende factoren een belangrijke rol. Daarnaast is er behoefte aan het mobiliseren van de totale organisatie (met name zorgteams) door het creëren van bewustzijn dat iedere medewerker een rol heeft bij het goed inwerken van nieuwe collega’s en hen daar ook handvatten voor aan te reiken. Het bewerkstelligen van leren van én met elkaar als team. Een leerling dient ook echt als collega-in-opleiding te worden benaderd en behandeld door het zorgteam.

Onze initiatieven:

 • Leerklimaat onderzoek & dialoog
 • Teamleren/werkplekleren

Regionaal Leren & Ontwikkelen

Verankeren van leren en ontwikkelen in de regio. Onafhankelijk van subsidies, kosten- en tijdsefficiënt versnellen en toegankelijk maken voor eventuele nieuwe partners.

Met alle regionale ouderenzorginstellingen en onderwijsinstellingen samenwerking verankeren om zo:

 • Sector specifieke vraagstukken samen snel en effectief aan te gaan en elkaar te versterken vanuit de verschillen
 • Synergie te bouwen door geborgd delen van best practices en aangaan van gemeenschappelijke uitdagingen op leer & ontwikkel gerelateerde onderwerpen
 • Slimmer en kostenefficiënter organiseren in de regio
 • Gezamenlijk bijdragen aan verdere professionalisering en aanpassend vermogen van de sector v.w.b. leren, opleiden en begeleiden
 • Een platform te vormen dat als basis kan dienen voor verdere ontwikkeling van leer- en ontwikkelpaden in de regio
 • Een platform te vormen om met andere regio’s in contact te komen, uit te wisselen en door te ontwikkelen t.b.v. de sector

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.