Behoud

Goed werkgeverschap is een belangrijk thema binnen ZorgConnect. Onze aangesloten organisaties zijn continu bezig met de vraag “Hoe kunnen we uitvoering geven aan goed werkgeverschap en een aantrekkelijk werkklimaat?”. Dit met als doel het zorgen voor tevreden personeel dat graag blijft!

Binnen dit thema houden wij ons bezig met vier verschillende onderdelen: Aandacht & Waardering, Duurzame inzetbaarheid & Vitaliteit, Eigen regie & Autonomie en Onboarding.

Situatie

De zorg staat voor grote uitdagingen; vergrijzing zorgt voor toename in zorgvragen en er is minder beschikbaar zorgpersoneel. We moeten naar een totaal ander zorglandschap toe met de juiste preventie, digitaal vaardig zijn, eHealth, innovatie, meer mantelzorg, meer nieuwe medewerkers die na hun opleiding ook echt willen werken in de zorg.

In 2017 vertrok één op de vijf medewerkers in de zorg bij zijn werkgever en maar liefst 8,1% verliet de sector. De uitstroom ten op zichtte van 2015 is afgenomen met 1,5% maar is nog steeds behoorlijk hoog (VoogdHamelink, 2017). Ruim een kwart van de werknemers die hun werkgever in de zorg verlaten, is korter dan een jaar in dienst. Met een dergelijk verloop is het risico aanwezig dat de inspanningen om nieuwe medewerkers binnen te halen teniet worden gedaan. Als er niet meer aandacht komt voor het behoud van medewerkers en daarmee het sluiten van de achterdeur, lopen de tekorten in de zorg ondanks de focus op meer instroom de komende jaren alleen maar verder op (bron; Berenschot, 2019).

Halverwege 2018 en 2019 ging het om in totaal 111 duizend mensen die uitstroomden. Een van de meest opvallende uitkomsten is dat 27,5 procent van de mensen die in de genoemde periode hun baan opzegden, nog maar kort in dienst was, minder dan een jaar. 15,8 procent was tussen één en twee jaar in dienst en 20,5 procent was twee tot vijf jaar in dienst. 23,6 procent was tien jaar of langer in dienst (bron Skipr, 2020).

Hieruit blijkt de noodzaak om het thema behoud als actielijn op te pakken.

Onderzoek

In april 2020 heeft er een onderzoek plaatsgevonden wat bestond uit desk- en veldresearch. Vanuit dit onderzoek zijn aanbevelingen gedaan welk project opgepakt kan worden in 2021. Er is gekozen voor het thema ‘onboarden’.
Bij vrijwel alle organisaties staat het thema onboarden als speerpunt geagendeerd voor 2021. Vanuit het samenwerkingsverband kan er een extra boost gegeven worden. Er wordt aangesloten bij het regionale project onboarden wat vanuit Zorg aan Zet vorm gegeven wordt. Voor onderwijs & zorginstellingen pakken we dit thema als volgt aan:

1. Call to action
Publicaties, bijeenkomsten & gesprekken
2. Kwalitatieve en kwantitatieve analyse
In- en uitstroomcijfers, uitstroomonderzoek WGO, alumni onderzoek, KTO, MTO, exitgesprekken
3. Visie & Ambitie
Wie wil dit, wat wil je, wat kan je, wat weet je en met wie
4. Doelstelling
Verbeterpunten vertalen naar meetbare kengetallen
5. Plan van aanpak
Welke concrete interventies/bindende factoren/activiteiten worden wanneer, hoe en met wie opgepakt?
6. Implementatie
Uitvoeren van het plan van aanpak op strategisch, tactisch en operationeel niveau
7. Evaluatie & bijstellen
Verzamelen, interpreteren en presenteren van het projectresultaat

Iedere organisatie doorloopt zijn eigen stappen waarbij we bij elke stap bekijken hoe we vanuit het samenwerkingsverband elkaar kunnen versterken. Door de inzet van transitiemiddelen kunnen de verschillende interventies; evt gezamenlijk ingekocht worden. Stap 1 is doorlopen, we gaan nu over naar stap 2.

Projecten

Onboarding in de zorg samengevat
  • Behoud ·

Masterclasses ‘Onboarding’

Maar liefst een derde van de nieuw instromende medewerkers in een organisatie weet binnen een week of hij/ zij voor een langere tijd wil blijven. Onboarding draagt bij aan personeelsbehoud.
  • Behoud ·

Aan de slag met ‘Generatiemanagement’

Bontekoning ondersteunt organisaties om de kracht van generatie-diversiteit te benutten. Door middel van dialoog sessies met medewerkers, ondersteuners en MT wordt bepaald wat belangrijk is voor de agenda van de toekomst voor iedere organisatie. De onderwerpen kunnen divers zijn: positieve gezondheid, teamsamenwerking, werkgeluk, werkenergie etc.
Alle projecten zijn geladen
Geen projecten om te laden

Factsheets

Met regelmaat evalueren we onze projecten, we vatten onze bevindingen samen in factsheets:

Factsheet Actielijn Behoud (aug 2021)

ZorgConnect Noord- en Midden-Limburg

Om goede ouderenzorg ook de komende jaren te blijven garanderen hebben wij, de zorgorganisaties van Noord- en Midden-Limburg, de handen ineengeslagen. Om te anticiperen op de huidige ontwikkelingen moeten we namelijk samenwerken. Ons doel is om gezamenlijk de ouderenzorg zichtbaar te verbeteren en voor te bereiden op de toekomst.