Informele Zorg

Bij zorgverlening zijn veel mensen betrokken. Naast onze medewerkers zijn ook vrijwilligers, mantelzorgers, oudmedewerkers, familieleden, leerlingen, maatschappelijke stagiaires, de direct omgeving etc. aan de deelnemende organisaties verbonden. Deze groep noemen wij het ‘informele netwerk’. De relatie, samenwerking en inzet – zijnde de informele zorg – van deze mensen, willen we veranderen en verbeteren.

Situatie

Samen zorgen wordt de norm!

De huidige manier van werken van de formele zorg met de informele zorg doet onvoldoende recht aan de mogelijkheden en meerwaarde van de informele zorg, terwijl diens betrokkenheid en inzet noodzakelijk is om breed kwalitatief goede zorg te kunnen blijven leveren, ook in de toekomst.

Het informele netwerk is straks geen apart onderdeel meer binnen de zorgverlening, maar moet verder vervlochten worden in elke vorm van zorg en dienstverlening, op ieder moment van de dag en op alle locaties.

Samen zorgen wordt de norm! Dit vraagt om regionale aandacht en professionele ondersteuning van het informele netwerk en alle betrokken partijen in de regio Noord- en Midden-Limburg. Van mantelzorgorganisatie, tot gemeente, van opleidingsinstituut tot VVT-instelling, van buurthuis tot bedrijven.

Doelen en resultaten


Doelen

 1. Toegankelijk gezamenlijk communicatieverhaal maken over zorgkloof en positie daarin van informele zorg, om dit gezamenlijk binnen de deelnemende zorgorganisaties te communiceren. Partijen die in deze communicatie actief benaderd zullen worden zijn management, RvB en cliëntenraden;
 2. Een eerste gezamenlijk concept-visie op informele zorg maken en deze visie afstemmen met deelnemende organisaties en stakeholders in de regio Noord- en Midden-Limburg;
 3. Pilots benoemen t.a.v. informele zorg per organisatie, en uitwerken met als start 1ste kwartaal 2024;
 4. Kennis delen en sparren;
 5. Het actief bezoeken en betrekken van de (lokale)cliëntenraden;
 6. Het onderhouden van contact met regionale en landelijke netwerken op het gebied van informele zorg;
 7. Startpunt van het project is intramurale verpleeghuiszorg. Bij alle uitwerkingen wordt de inzet van technologische ontwikkelingen en aandacht voor verhogen van personeelstevredenheid als nadrukkelijke aandachtspunt meegenomen;
 8. Behaalde resultaten (kennis, ervaringen en inzichten) worden vertaald naar voorstellen en uitwerkingen voor structurele borging;


Gewenste resultaten in 2023

 • Het begrip informele zorg is gedefinieerd en vastgesteld;
 • Er is een eerste bestuurlijke overeenstemming over deze visie en reikwijdte van informele zorg in de regio;
 • Deelnemende partijen acteren vanuit deze visie en reikwijdte zodat informele zorg en de inzet geen keuzecriterium kan of hoeft te zijn voor cliënten;
 • Er is aansluiting met de medewerkers en projecten binnen de deelnemende organisaties die reeds met (delen van) informele zorg aan de slag zijn;
 • Er is inzicht in welke zorgkloof in 2023 al merkbaar is in met name de vakantieperioden;
 • Er vindt uitwisseling en kennisdeling plaats binnen de deelnemende organisaties; ‘mensen weten elkaar te vinden’. Indien nodig is er afstemming met andere projecten / programmalijnen;
 • Landelijke en regionale contacten / voorbeelden / ontwikkelingen volgen;
 • Er vindt een eerste onderzoek plaats naar mogelijke inrichting van een gezamenlijk scholingsfaciliteit t.a.v. informele zorg;
 • Er vindt een eerst visievorming plaats t.a.v. het opzetten en implementeren van relatiebeheer met het informele netwerk;

Projecten

Er zijn nog geen projecten voor deze actielijn.

Factsheets

Met regelmaat evalueren we onze projecten, we vatten onze bevindingen samen in factsheets

Het thema ‘Informele zorg’ is begin 2023 opgestart, de inhoud van deze pagina wordt aangevuld.

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.