Een leerzaam, interessant, verrassend én gratis congres, dat je niet wilt missen

Wil je op de hoogte zijn van de actualiteit omtrent de Wet zorg en dwang? En vind je thema’s zoals het opendeurenbeleid en extramurale zorg Wzd interessant? Reserveer dan alvast 7 november 2024 in je agenda voor hét regiocongres Wet zorg en dwang!

Ieder mens heeft het recht om in vrijheid te leven en eigen keuzes te maken: je beslist zelf hoe je je dag doorbrengt en waar je woont. Mensen met dementie hebben weliswaar zorg en ondersteuning nodig, maar dat moet zoveel mogelijk zorg zijn waar ze zelf voor kiezen. Daar maken de cliënt/ vertegenwoordiger en zorgverlener samen afspraken over. Dat is waar de actielijn ‘Wet zorg en dwang‘ zich hard voor maakt.

Over hét regiocongres

Donderdag
7 november 2024

van 09:15 - 16:00 uur
aansluitend een netwerkborrel

Voor
zorgprofessionals

die werken met of interesse
hebben in de Wet zorg en dwang

Locatie
Het Forum Roermond

Elmpterweg 50
6042 KL Roermond

Sprekers

Bart Storcken

Bart Storcken is naast presentator ook muzikant en songwriter. Hij weet mensen op een charmante, warme en betrokken manier door het programma te begeleiden. Zoals hij zelf zegt: “Bij alles wat ik doe heb ik altijd één doel: ik wil mensen in beweging brengen. Is er iets mooiers dan mensen enthousiasmeren, ze samen te brengen, ze mee te laten doen of ze over een streep te trekken? Ik gebruik daarbij de lach als breekijzer maar ben altijd 100% serieus in wat ik op dat moment doe. Ontzettend gedreven ook. Met respect voor de ander. Wanneer er beweging is ontstaat een positieve energie die de omgeving meeneemt. Daar beleef ik ook zelf veel plezier aan en breng dat graag over.”

Mr. Dr. Brenda Frederiks

Is de Wzd daadwerkelijk een positieve ontwikkeling of ……? Brenda Frederiks is jurist en gezondheidswetenschapper met speciale aandacht voor het recht in de langdurige zorg. Sinds 1998 is zij betrokken bij de rechten van kwetsbare mensen met een verstandelijke beperking en mensen met dementie. Zij heeft veel expertise op het gebied van vrijheidsbeperking en de langdurige zorg. In haar lezing vertelt ze over de Wet zorg en dwang, die sinds 1 januari 2020 een feit is, en waarom deze wet zo belangrijk is voor de zorg. Ze gaat in op alle goede elementen uit de wet, over hoe deze de rechtspositie van cliënten bevordert en waarom het ook voor zorgprofessionals een belangrijke positieve ontwikkeling is.

Dr. Vincent R.A. Moermans

Onvrijwillige zorg in de thuiszorg, een dagelijkse worsteling of niet? Vincent Moermans is regionaal manager voor een organisatie die professionele verpleegkundige zorg aan huis levert en is onderzoeker op het gebied van thuiszorgdiensten. In samenwerking met de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg deed hij promotieonderzoek naar onvrijwillige zorg in de thuiszorg bij mensen met dementie. Tijdens zijn lezing zal hij ingaan op de toepassing van onvrijwillige zorg bij ouderen met dementie, die professionele thuiszorg ontvangen, en hoe wijkverpleegkundigen op een persoonsgerichte wijze hiermee om kunnen gaan.

Dr. Elleke Landeweer

Opendeurenbeleid: dilemma's voor zorgprofessionals? Elleke Landeweer is onderzoeker & docent Zorgethiek aan de Universiteit van Humanistiek / UNO-UMCG. Zij is een expert op het gebied van opendeurenbeleid en deed onderzoek naar hoe zorgprofessionals aankijken tegen deze ontwikkeling. In haar lezing vertelt ze over de dilemma’s die het wel of niet ‘opengooien’ van de deuren meebrengt voor zorgprofessionals. Is het zo erg als cliënten naar buiten lopen en wat als familie tegen is? Het opendeurenbeleid is een belangrijk onderwerp dat hoog op de agenda staat bij veel zorgorganisaties.

Workshops

Tijdens het regiocongres zijn er twee workshoprondes. Op het inschrijfformulier kun je voor elke ronde twee voorkeuren aangeven uit de twaalf beschikbare workshops. Houd er rekening mee dat we niet kunnen garanderen dat je ook daadwerkelijk aan deze workshops kunt deelnemen. Als je gekozen workshop vol is, zullen we ons best doen om je in te delen bij een workshop met een vergelijkbaar thema.

Deze bewaren ivm default closed css

In deze workshop staan de belangrijke aanpassingen t.a.v. het opendeurenbeleid bij de intramurale locaties van Proteion centraal. Dit is een unieke kans inzicht in deze aanpassingen te krijgen, kennis en ervaringen uit te wisselen en gezamenlijk te zoeken naar de beste manieren om onze bewoners de vrijheid te bieden die ze verdienen, zonder hun veiligheid uit het oog te verliezen. De meeste deuren zijn nu zo aangepast dat bewoners de vrijheid hebben om de afdeling, woning of locatie naar believen te verlaten, tenzij er gegronde redenen zijn om deze vrijheid te beperken

Deze workshop wordt gegeven door Lian Cox en Nathalie Brouns, Wzd-verpleegkundigen, Proteion.

We gaan aan de slag met de morele vraag wat wij verantwoorde risico’s vinden. Na een korte introductie over de methodiek van moreel beraad gaan we met elkaar in gesprek over concrete situaties waar twijfel bestaat of het nu wel of niet verantwoord is om de bewoner (nog) naar buiten te laten gaan. Vragen die aan bod komen zijn: Welke waarden en normen zitten daaronder? Wat pleit ervoor om de deuren wel open te laten en wat om dat niet (meer) te doen? Welke belangen spelen daarbij een rol, en wat vinden we daarvan?

Deze workshop wordt gegeven door Elleke Landeweer, onderzoeker en docent Zorgethiek aan de Universiteit van Humanistiek / UNO-UMCG.

Tijdens deze interactieve workshop gaan de deelnemers aan de hand van verschillende stellingen in dialoog met elkaar rondom onvrijwillige zorg. Mantelzorgers en zorgverleners hebben steeds het beste voor met hun naaste of cliënten. Vaak zien we dat zij daarom ook onvrijwillige zorg toepassen bij personen met dementie. Willen we onvrijwillige zorg voorkomen, is het belangrijk dat we inzicht verwerven waarom we onvrijwillige zorg vaak als goede zorg ervaren. Deze workshop geeft inzicht in de verschillende standpunten rondom onvrijwillige zorg, een bredere kijk op onvrijwillige zorg en leert hoe de dialoog aan te gaan rondom onvrijwillige zorg.

Deze workshop wordt gegeven door Dr. Vincent Moermans, regionaal manager.

Deze workshop biedt inzicht in hoe bij de cliënt thuis invulling gegeven kan worden aan het voorkomen en toepassen van onvrijwillige zorg. De werkwijze rondom onvrijwillige zorg, ontwikkeld door De Praktijktuin en het project Wzd in de eerstelijnszorg, wordt stap voor stap toegelicht. Deelnemers krijgen een duidelijk beeld van hoe in de eerstelijnszorg invulling gegeven kan worden aan het voorkomen van onvrijwillige zorg. Aan de hand van concrete casuïstiek wordt theoretische kennis gekoppeld aan praktijksituaties en er worden praktische handvatten gegeven. De workshop richt zich specifiek op uitdagingen en oplossingen binnen de regio Noord- en Midden-Limburg.

Deze workshop wordt gegeven door Renee van den Kroonenberg, Wzd-deskundige en Jolanda Janssen, projectleider Wzd in de eerstelijn Regio Noord- en Midden-Limburg, De Zorggroep.

Het doel van de workshop is bewustwording creëren over de balans tussen veiligheid en vrijheid, met nadruk op het voorkomen van onvrijwillige zorg. Centraal in deze workshop staat het vergroten van bewustwording rondom onvrijwillige zorg. Het interactieve karakter zorgt ervoor dat deelnemers met elkaar in gesprek gaan over dit onderwerp. Dagelijkse praktijksituaties worden uitgebeeld m.b.v. verschillende sketches. Deelnemers krijgen ook de gelegenheid om zelf onvrijwillige zorg te ervaren, wat begrip en inzicht bevordert. Deze workshop richt zich zowel op de intramurale als extramurale setting.

Deze workshop wordt gegeven door Theo van Weert, Wzd-deskundige , Doortje Schepers en Peggy Kuepers, Wzd-verpleegkundigen.

Wilsbekwaamheid is een onderwerp dat in de zorg voor ouderen elke dag aan de orde is in kleine en grote beslissingen. Het is een uitdagend en belangrijk thema waar veel misverstanden over bestaan. Vandaar de nieuwe richtlijn. In deze workshop worden praktijksituaties toegelicht en de begrippen beslisvaardigheid en wilsbekwaamheid verhelderd. Daarbij is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen en het bespreken van de dagelijkse praktijk.

Deze workshop wordt gegeven door Sara de Die, specialist ouderengeneeskunde en Annemieke Wagemans, werkgroep lid Skilz en Arts VG.

Deze bewaren ivm default closed css

In deze workshop wordt ingegaan op prikkelverwerkingsproblemen bij mensen met dementie. Prikkelverwerkingsproblemen kunnen zorgen voor grote onrust of angst. Wanneer je zelf niet meer volledig de regie hebt over je leven of het initiatief kwijt bent geraakt, zoek je de prikkels die je nodig hebt niet meer op waardoor je je niet meer prettig voelt. De oplossingen die hiervoor gevonden worden kunnen soms voor extreme vrijheidsbeperking zorgen. Wanneer je weet welke prikkels iemand nodig heeft, kun je er voor zorgen dat ze ook op een veilige manier opgezocht kunnen worden zonder dat anderen daar last van hebben. Als je je veilig voelt hoef je niet te vechten of te vluchten en kan onvrijwillige zorg voorkomen worden.

Deze workshop wordt gegeven door Anouk Kierkels, specialist in prikkelverwerking.

Aan de hand van zes stappen vol alternatieven word je meegenomen in andere oplossingen voor slaapproblemen dan de inzet van psychofarmaca. Volgens onderzoek heeft 50% van de ouderen een vorm van slaapproblemen. Iemand ligt de halve nacht wakker of is de hele dag suf. Een veranderend slaappatroon hoort bij het ouder worden maar wat hoort tot de gerontologische verandering van slaap en wanneer spreken we van een slaapprobleem? En nog belangrijker: wat zouden we, rekening houdend met de Wzd, aan de slaapproblemen kunnen doen?

Deze workshop wordt gegeven door Koen Manders, consultant en trainer.

De workshop richt zich op de afbouw van onvrijwillige zorg en de complexe vraagstukken die daarbij komen kijken. Het begint met de constatering dat afbouw al moet beginnen voordat onvrijwillige zorg überhaupt wordt ingezet, en dit roept vele vragen op: Wat zijn mogelijke alternatieven? Hoe kunnen we bepalen welke maatregel het minst ingrijpend is voor een persoon?

Deze workshop wordt gegeven door Anne Timmermans, specialist ouderengeneeskunde/ Kaderarts PG en Kiek Lucker, GZ-psycholoog.

In deze workshop word je door Cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang (CVP) meegenomen in een interactieve sessie waarin de rol en het werk van de CVP als ook de negen categorieën onvrijwillige zorg aan bod komen. Vanuit casussen kijken we naar wat onvrijwillige zorg is, wanneer en hoe onvrijwillige zorg wordt ingezet, op welke manieren hierin met cliënten en familie gecommuniceerd kan worden en welke rol de CVP hierin kan hebben. Cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang zijn er voor cliënten en hun wettelijk vertegenwoordigers, wij werken onafhankelijk en vertrouwelijk. We kunnen hen ondersteunen bij vragen en klachten over onvrijwillige zorg, opname en verblijf en zijn altijd partijdig aan de cliënt en/of hun vertegenwoordiger.

Deze workshop wordt gegeven door een Christel Forschelen, Marijke Meulenberg en Marian de Visser clientvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang.

Hoewel de spreker de mening van de beroepsgroep deelt, dat terughoudendheid op zijn plaats is bij de inzet van psychofarmaca, zal in deze workshop de primaire keuze ervan, bij crisissituaties, centraal staan. Er wordt ingegaan op de ‘heilzame kracht’ van psychofarmaca, omdat het iemand op vlotte manier uit een (gedrags-)crisis kan leiden.
Uitgangspunt is dat het niet om sederen gaat maar om vermindering van uitputting, controleverlies en lijdensdruk. De ‘burden’ voor de omgeving zal nooit de motivatie mogen zijn. Hooguit het voorkomen van gevaar voor de omgeving. Deze workshop heeft de vorm van een hoorcollege waarin ruimte is voor eigen inbreng en het stellen van vragen.

Deze workshop wordt gegeven door Mathieu Prevoo, specialist ouderengeneeskunde, bestuurder Wetenschap en opleiding Verenso en opleider-docent bij FHML/ Universiteit Maastricht.

Deze interactieve workshop biedt een hernieuwde presentatie van de visie van onze projectgroep op de rol van huisartsen. De workshop is relevant voor huisartsen, VS’en, POH’s en andere professionals die betrokken zijn bij dementiezorg. Het duidelijk vaststellen van wederzijdse verwachtingen leidt tot betere dementiezorg en kan deels crises voorkomen. Voor een effectieve zorgketen zonder zwakke schakels is de huisarts een cruciale factor bij de Wzd-zorg. De huisarts speelt een centrale rol vanaf het begin van de dementieontwikkeling, tijdens het diagnostische traject, de behandeling, en de doorverwijzing voor begeleiding en zorg. Tijdens deze workshop bespreken we hoe huisartsen deze rol kunnen vervullen en hoe ze kunnen samenwerken met onder andere specialisten ouderengeneeskunde en trajectbegeleiders. Er is ruimte voor discussie, het stellen van vragen en het aandragen van mogelijke verbeteringen voor de toekomst.

Deze workshop wordt gegeven door Rosé-Marie Prevoo specialist ouderengeneeskunde en kaderarts eerstelijn, Cristel Janssen verpleegkundige specialist en een huisarts.

Voor artsen, PA’s en verpleegkundig specialisten zijn er accreditatiepunten te behalen.

Inschrijven

Schrijf je hieronder in voor het congres. Deelname aan het congres is gratis, maar niet vrijblijvend. Mocht je toch niet kunnen komen, stuur ons bij voorkeur tijdig een e-mail naar contact@zorgconnectlimburg.nl dan kunnen wij jouw plek aan iemand anders vergeven.

Jouw gegevens

Ben je arts, PA of verpleegkundig specialist?

Workshops

Geef per workshopronde een eerste en tweede keuze aan*
Workshopronde 1 - eerste voorkeur
Workshopronde 1 - tweede voorkeur
Workshopronde 2 - eerste voorkeur
Workshopronde 2 - tweede voorkeur

Lunch

Geef eventuele dieetwensen door voor de lunch:
*Je kunt jouw voorkeur opgeven maar krijgt geen garantie op inschrijving. Mocht de workshop van jouw keuze vol zijn, dan proberen we je in een workshop met een soortgelijk thema in te delen.

Deel deze pagina

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.