Het opbouwen van een kennisinfrastructuur voor LVHC-doelgroepen

Hoe een netwerk van hoogspecialistische kennis en zorg kan bijdragen aan een betere behandeling en welzijn van D-zep en andere LVHC-doelgroepen.

ZorgConnect is een collectief van zeven samenwerkende ouderenorganisaties met als doel om ouderenzorg, met zijn uitdagingen op onder andere het gebied van personele bezetting, klaar te stomen voor de toekomst. Zo kunnen we kwalitatief goede ouderenzorg blijven waarborgen.

Binnen de actielijn ‘Gespecialiseerde Zorg’ zoomen we in op specifieke zorgvragen met betrekking tot ‘Laag Volume Hoog Complex’ (LVHC-) doelgroepen. Het betreft mensen die een aandoening of ziekte hebben die maar heel weinig voorkomt (Laag Volume), en gespecialiseerde zorg nodig hebben waarvoor hele specifieke kennis vereist is (Hoog Complex). Zie ook het artikel “Huntington; meer en betere zorg, kennis en expertise in de regio”.

Momenteel lopen er twee projecten binnen de actielijn, zij spitsen zich toe op enerzijds de ziekte van Huntington en anderzijds op Dementie en Zeer Ernstig Probleemgedrag, kortweg D-zep. Voor deze doelgroepen is gespecialiseerde zorg nodig waarvoor hele specifieke kennis vereist is. Deze kennis wordt landelijk gecentraliseerd in Regionale Expertise Centra (REC’s) en Doelgroep Expertise Centra (DEC’s), waarbij een REC een regionale functie heeft en een DEC daarnaast ook een landelijke functie.

Voor dit artikel spreken we met Anne Munster, Beleidsadviseur Projecten en Projectleider D-zep Limburg bij De Zorggroep.

Anne: “Ik ben begonnen als wijkverpleegkundige, maar wist al gelijk dat ik de beleidsmatige kant van zorg erg interessant vond. Te interessant om niets mee te doen. Ik ben gaan doorleren en heb bijna 3 jaar geleden mijn Master Gezondheidswetenschappen afgerond.”

Het Integraal Expertisecentrum Psychogeriatrie

VIGO-Vincent van Gogh, Land van Horne, Proteion en De Zorggroep kiezen voor een intensievere regionale samenwerking op het gebied van dementiezorg. Door de groei van het aantal mensen met dementie neemt ook de deelpopulatie met zeer ernstig probleemgedrag als gevolg van dementie toe. Voor deze doelgroep is meer begeleiding en behandeling nodig dan passend is binnen een reguliere verpleeghuisafdeling, woonsetting of acute GGZ-afdeling. Het Integraal Expertisecentrum Psychogeriatrie (IEP) is de gezamenlijke ambitie waar al geruime tijd met succes aan wordt gebouwd.

Het IEP is een opname- en behandelafdeling voor mensen met dementie en zeer ernstig probleemgedrag (met een gemiddeld verblijf van drie maanden). Het IEP in Venray bestaat uit twee afdelingen met ieder ruimte voor negen cliënten. Er staat een team van VVT- en GGZ-medewerkers met ruime ervaring in de psychiatrie en geriatrie zij aan zij. “De combinatie VVT- en GGZ is van grote toegevoegde waarde; het beste van twee werelden”, aldus Anne.

D-zep

Binnen de doelgroep mensen met dementie en zeer ernstig probleemgedrag (D-zep) zijn de reguliere interventies en richtlijnen onvoldoende gebleken. Ernstig nadeel is niet af te wenden en interventie is dringend nodig vanwege de situatie die als ontwrichtend wordt ervaren binnen de huidige woonsituatie. Er is sprake van een hoge lijdensdruk, overbelasting en handelingsverlegenheid bij naasten en professionals.

Zie voor een volledige doelgroep definitie de website van het kennisnetwerk D-zep.

Zorg zo veel mogelijk in de oorspronkelijke woonomgeving

De visie van het IEP is om zorg zo dichtbij en laagdrempelig mogelijk te bieden in de woonomgeving van de cliënt. Anne: “Mensen verhuizen is niet wenselijk. We willen andere teams ondersteunen d.m.v. consultatie.” Soms is tijdelijke opname op het IEP toch noodzakelijk. Het doel is dan om de cliënt weer zo snel mogelijk terug te plaatsen naar zijn/haar oorspronkelijke woonomgeving, al dan niet ondersteund door het consultatieteam. “In samenwerking met VVT- en GGZ organisaties in Limburg zijn we bezig met het uitbreiden van de consultatiefunctie” voegt Anne toe.

Regionaal Expertise Centrum (REC) en Doelgroep Expertise Centrum (DEC)

Het IEP is, blijkt nu, een voorloper van wat men landelijk op touw aan het zetten is. De samenwerkende partijen hebben zich aangemeld bij het landelijk netwerk D-zep om te opteren voor een Regionaal Expertise Centrum (REC) en een Doelgroep Expertise Centrum (DEC). Na een proefaudit vorig jaar vond op 10 juli dit jaar een officiële audit plaats; een toetsing die bepaalt of het IEP een REC en een DEC mag worden. Anne: “We hebben een positieve beoordeling gekregen van de visitatiecommissie. Dit houdt in dat we voldoen aan de criteria. In september horen we officieel of we landelijk erkend worden”.

Implementatieplan consultatiefunctie D-zep Noord- en Midden Limburg

Binnen ZorgConnect heeft het project enkele doelen en gewenste resultaten geformuleerd. Een daarvan was het opzetten van implementatieplan van de consultatie functie D-zep in de provincie Limburg in de eerste helft van 2023. En dat plan ligt er nu! Anne: “We hebben een visienotitie en een implementatieplan geschreven met vertegenwoordigers uit de provincie, we wachten nu nog op akkoord en gaan het dan graag en snel uitrollen.”

Ook is er een overlegstructuur D-zep opgezet op management- en inhoudelijk niveau, waarbij linking pins zorgen voor verbinding tussen de stuurgroep D-zep Noord- en Midden-Limburg en de stuurgroep Dubbele Zorgvragers (Zuid-Limburg). “Het is best uniek van dit project dat we dit gezamenlijk in de Provincie oppakken. Juist door het samen te doen kunnen we dit goed organiseren en dat is de winst voor de doelgroep. We brengen de kennis van de GGZ en VVT samen.” Voegt Anne toe.

Er staat nog veel op de planning voor het project. We zullen Anne daarom binnenkort weer spreken om jullie een update te geven.

Deel dit artikel

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.