Gespecialiseerde Zorg

Vormgeven van de samenwerking tussen de expertisefuncties D-Zep en Huntington in de regio op zowel bestuurlijk als inhoudelijk vlak.

Het thema ‘Gespecialiseerde Zorg’ is eind 2022 opgestart, de inhoud van deze pagina wordt aangevuld.

Situatie

 

Huntington

Land van Horne heeft als regionaal expertisecentrum (REC) Huntington de rol en verantwoordelijkheid om kennis en expertise over de ziekte van Huntington voor de regio beschikbaar te houden en te verspreiden. Het project bestaat uit het verder uitbreiden en professionaliseren van deze regionale kennis- en outreachende functie. Hierbij streven we ernaar om te voorzien in de behoeften van onze regionale partners door passende gespecialiseerde zorg, kennis en expertise te bieden. 

Dementie en Zeer Ernstig Probleemgedrag (D-Zep)

Het Integraal Expertisecentrum Psychogeriatrie (IEP) heeft al ruim 7 jaar ervaring en kennis ontwikkeld op dit expertisegebied. De samenwerkende organisaties op het IEP (VIGO-Vincent van Gogh, Land van Horne, Proteion en De Zorggroep) willen het bestaand netwerk voor Mensen met Dementie en Zeer Ernstig Probleemgedrag (D-Zep) verder doorontwikkelen en uitbouwen. De Zorggroep is hierin de penvoerder en zal het voortouw in deze ontwikkeling nemen, zowel in de regio Noord- en Midden-Limburg als voor de gehele provincie Limburg.

 

Doelen en resultaten


Doelen

Overkoepelend
 • Het vormgeven van de samenwerking tussen de expertisefuncties D-Zep en Huntington in de regio op zowel bestuurlijk als inhoudelijk vlak.
Huntington
 • Verbeteren van contacten met partners in de regio (VVT, GGZ, huisartsen(koepels) en eerstelijns praktijken) en voorzien in hun behoeften t.b.v. de juiste zorg op de juiste plek voor cliënten met de ziekte van Huntington.
 • Versterken van de kennis en outreachende functie van Huntington in de regio.
 • Verbeteren van de samenwerking en vergroten van zichtbaarheid t.b.v. het expertiselandschap Huntington in de regio Zuid-Nederland. Dit betreft de samenwerking tussen Mijzo (DEC), Archipel (REC) en Land van Horne (REC).
D-Zep
 • Beschikbaar stellen en delen van kennis en expertise over dementie zeer ernstig probleemgedrag in de provincie Limburg, waardoor de kwaliteit van leven voor deze doelgroep wordt geoptimaliseerd.
 • Versterken van de consultatie functie D-Zep in de provincie.
 • Regionale samenwerking rondom D-Zep verbreden naar Zuid-Limburg met als doel een provinciaal netwerk te vormen.
 • Doorontwikkelen van de REC-functie én het opzetten van de de landelijke DEC D-Zep functie, in gezamenlijkheid met De Waalboog Nijmegen en het kennisnetwerk D-Zep.
 • Vergroten van de zichtbaarheid en meer bekendheid geven aan het DEC, zowel regionaal als landelijk.


Gewenste resultaten

Overkoepelend
 • Opzet periodiek overleg specialistische zorg D-Zep en Huntington in de regio Limburg ten behoeve van bekendheid over elkaars expertise en ter bevordering van de inzet van beide expertisefuncties door kruisbestuiving. – Q1 2023.
 • Bestuurlijke overeenstemming voor de rol specialistische zorg in Noord- en Midden Limburg. – Q3 2023.
Huntington
 • Land van Horne wordt per 1 april 2023 geaccrediteerd als REC Huntington.
 • Zorgaanbod en deskundigheid m.b.t. Huntington is voor alle organisaties in Limburg vindbaar en toegankelijk. Specifiek wordt ingezet op de outreachende functie. – Q1 t/m Q4 2023.
 • Er wordt geïnvesteerd in kennisdeling door informatie, advies en scholingen Huntington die op afroep beschikbaar zijn. – Q1 en Q2 2023.
 • Opzet (gezamenlijk) implementatieplan kennis- en outreachende functie specialistische zorg in de regio. – Q2 t/m Q3 2023.
D-Zep
 • Zorgaanbod en deskundigheid m.b.t. D-Zep is voor alle organisaties in Limburg vindbaar en toegankelijk. Specifiek wordt ingezet op de consultatie functie– 2023.
 • Het IEP wordt in juli 2023 gevisiteerd tot een DEC en geaccrediteerd per 1 oktober 2023
 • Opzetten van een overlegstructuur D-Zep (management en inhoudelijk) waarbij linking pins zorgen voor verbinding tussen de stuurgroep D-Zep Noord- en Midden Limburg en de stuurgroep Dubbele Zorgvragers (Zuid- Limburg).- Q1 2023.
 • Opstellen van een sociale kaart D-Zep Limburg waarin de verschillende vormen van zorg voor de doelgroep in beeld worden gebracht (tijdelijke opname, woonvormen (PG+) en consultatie). D-Zep
 • Ontwikkelen van een (gezamenlijk) implementatieplan voor het opzetten van de consultatie functie D-Zep in de provincie Limburg. – Q1 en Q2 2023.

Projecten

Alle projecten zijn geladen
Geen projecten om te laden

Factsheets

Met regelmaat evalueren we onze projecten, we vatten onze bevindingen samen in factsheets

Het thema ‘Gespecialiseerde Zorg’ is medio 2022 opgestart, de inhoud van deze pagina wordt aangevuld.

ZorgConnect Noord- en Midden-Limburg

Om goede ouderenzorg ook de komende jaren te blijven garanderen hebben wij, de zorgorganisaties van Noord- en Midden-Limburg, de handen ineengeslagen. Om te anticiperen op de huidige ontwikkelingen moeten we namelijk samenwerken. Ons doel is om gezamenlijk de ouderenzorg zichtbaar te verbeteren en voor te bereiden op de toekomst.

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.