Schrijf je in! Voor hét regiocongres Wet zorg & dwang - 7 november

Actielijn Gespecialiseerde zorg – Huntington in 2024

De Gespecialiseerde Zorg Huntington-actielijn is intensief bezig om dit jaar vier verschillende thema’s te implementeren, gebaseerd op informeren, scholen, adviseren, verbinding en doorontwikkeling in de regio.

De Gespecialiseerde zorg – Huntington-actielijn richt zich op de volgende gebieden:

 •  Informatievoorziening stakeholders
  (Door)ontwikkelen en evaluatie van voorlichtingsmateriaal. Investeren in contacten met professionals en meer bekendheid verkrijgen in de regio.
 • Scholing en advies in de regio
  Doorontwikkeling (verdiepings)scholingen professionals in de regio.
 • Expertisecentra in Limburg
  Periodiek contact met het expertisecentrum DZEP, gezamenlijke kennisdeling en samenwerking door de expertisecentra in de provincie.
 • Doorontwikkeling consultatie in de regio
  Doorontwikkeling van consulten (format, registratie, screening en evaluatie).
Doelstellingen 2024

 • Als REC ontwikkelen we in 2024 passend voorlichtingsmateriaal om de bekendheid van de ziekte van Huntington bij leken en professionals te vergroten.
 • Professionals in regio kunnen gepland en op verzoek scholing en advies inwinnen om hun zorg, behandeling en begeleiding voor mensen met de ziekte van Huntington te verbeteren.
 • De LVHC expertisecentra in de provincie werken samen om elkaars positie te versterken en leren hiermee van elkaar. Ze kunnen gebruik maken van elkaars netwerken en professies. Voor meer informatie klik hier.
 • Land van Horne maakt in 2024 een doorontwikkeling in het uitvoeren van de consulten bij collega zorgverleners; hierbij wordt het proces van screening, uitvoer, registratie en evaluatie doorontwikkeld.
Over de actielijn Gespecialiseerde Zorg – Huntington

Land van Horne heeft als regionaal expertisecentrum (REC) Huntington de rol en verantwoordelijkheid om kennis en expertise over de ziekte van Huntington voor de regio beschikbaar te houden en te verspreiden. Het programma bestaat uit het verder uitbreiden en professionaliseren van deze regionale kennis- en outreachende functie. Hierbij streven we ernaar om te voorzien in de behoeften van onze regionale collega-organisaties partners door passende gespecialiseerde zorg, kennis en expertise te bieden. We zijn er voor iedereen die op welke manier ook te maken heeft met de ziekte van Huntington; cliënten, naasten èn professionals.

Klik hier voor meer informatie over deze actielijn!

Deel dit artikel

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.