Medische Dienstverlening

Landelijk is er schaarste aan specialisten ouderengeneeskunde (SO’s). Dat betekent dat er met de huidige werkwijze en inzet van de Specialist Ouderengeneeskunde nu en in de toekomst problemen ontstaan bij het bieden van medische zorg aan ouderen met complexe problematiek.

Om te anticiperen op deze schaarste en andere ontwikkelingen in onze regio willen we de complexe ouderenzorg anders organiseren. We willen meer samenwerken, beter opleiden en gebruik maken van slimme, innovatieve oplossingen. Het resultaat is een goed georganiseerde ouderenzorg voor complexe zorgvragen.

Taakherbeschikking SO-HA-VS

Bij de taakherschikking van Specialisten Ouderengeneeskunde (SO), huisartsen (HA) en Verpleegkundig Specialisten (VS) wordt gebruik gemaakt van het stepped-care model. Dit betekent dat er wordt opgeschaald waar nodig en afgeschaald waar het kan.

Er wordt gewerkt aan het ophogen van de kwaliteit van zorgteams door middel van het toevoegen van kennis en expertise en het opleiden van Verpleegkundig Specialisten. De VS is een zelfstandig BIG beroepsbeoefenaar die via intercollegiaal overleg met een SO samenwerkt waar het complexere problematiek betreft. Door de inzet van de VS in het zorgproces kan de SO zowel in de zorgcentra alsook in de eerstelijn daadwerkelijk ingezet worden voor complexe casuïstiek. Op deze manier streven we ons doel na: de juiste zorg op de juiste plaats aan de juiste persoon geven.

Versterken andere disciplines

Zorgmedewerkers grijpen bij complexere zorgsituaties nog te snel naar de telefoon om de SO of de huisarts te bellen. Door een digitale triagelink in te zetten wordt de zorgmedewerker zelf aan het denken gezet en worden er vaker andere keuzes gemaakt. Zo vindt er geen onnodige belasting van de huisarts of SO plaats.

Medische zorg 24/7 georganiseerd

Door samen te werken wordt er gewerkt aan een betere planning. In plaats van dat iedere zorgorganisatie een eigen verpleegkundige-bereikbaarheidsdienst en SO in de avond, nacht en weekend heeft rondlopen, kan dit gezamenlijk efficiënter worden geregeld. Zo kan de SO vooral overdag ingezet worden. Kostenbesparend en kruisbestuiving t.a.v. kennis, kunde en expertise.

Projecten

Oeps... we hebben nu even geen actieve projecten

ZorgConnect Noord- en Midden-Limburg

Om goede ouderenzorg ook de komende jaren te blijven garanderen hebben wij, de zorgorganisaties van Noord- en Midden-Limburg, de handen ineengeslagen. Om te anticiperen op de huidige ontwikkelingen moeten we namelijk samenwerken. Ons doel is om gezamenlijk de ouderenzorg zichtbaar te verbeteren en voor te bereiden op de toekomst.

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.