Medische Dienstverlening

Landelijk is er schaarste aan specialisten ouderengeneeskunde (SO’s). Dat betekent dat er met de huidige werkwijze en inzet van de Specialist Ouderengeneeskunde nu en in de toekomst problemen ontstaan bij het bieden van medische zorg aan ouderen met complexe problematiek.

Om te anticiperen op deze schaarste en andere ontwikkelingen in onze regio willen we de complexe ouderenzorg anders organiseren. We willen meer samenwerken, beter opleiden en gebruik maken van slimme, innovatieve oplossingen. Het resultaat is een goed georganiseerde ouderenzorg voor complexe zorgvragen.

Taakherbeschikking SO-HA-VS

Bij de taakherschikking van Specialisten Ouderengeneeskunde (SO), huisartsen (HA) en Verpleegkundig Specialisten (VS) wordt gebruik gemaakt van het stepped-care model. Dit betekent dat er wordt opgeschaald waar nodig en afgeschaald waar het kan.

Er wordt gewerkt aan het ophogen van de kwaliteit van zorgteams door middel van het toevoegen van kennis en expertise en het opleiden van Verpleegkundig Specialisten. De VS is een zelfstandig BIG beroepsbeoefenaar die via intercollegiaal overleg met een SO samenwerkt waar het complexere problematiek betreft. Door de inzet van de VS in het zorgproces kan de SO zowel in de zorgcentra alsook in de eerstelijn daadwerkelijk ingezet worden voor complexe casuïstiek. Op deze manier streven we ons doel na: de juiste zorg op de juiste plaats aan de juiste persoon geven.

Versterken andere disciplines

Zorgmedewerkers grijpen bij complexere zorgsituaties nog te snel naar de telefoon om de SO of de huisarts te bellen. Door een digitale triagelink in te zetten wordt de zorgmedewerker zelf aan het denken gezet en worden er vaker andere keuzes gemaakt. Zo vindt er geen onnodige belasting van de huisarts of SO plaats.

Medische zorg 24/7 georganiseerd

Door samen te werken wordt er gewerkt aan een betere planning. In plaats van dat iedere zorgorganisatie een eigen verpleegkundige-bereikbaarheidsdienst en SO in de avond, nacht en weekend heeft rondlopen, kan dit gezamenlijk efficiënter worden geregeld. Zo kan de SO vooral overdag ingezet worden. Kostenbesparend en kruisbestuiving t.a.v. kennis, kunde en expertise.

Projecten

Binnen de actielijn Medische dienstverlening werken we met vijf projecten aan deze opgave. Waar mogelijk en nodig bekijken we de projecten in samenhang. Klik voor een uitgebreide toelichting op de projecten hieronder.

De projecten richten zich op het efficiënter en beter samenwerken, het benutten van expertises van specialisten, onderling meer van elkaar leren, gezamenlijk vormgeven van de getrapte zorg, en tot slot, hoe we de samenwerking beter en efficiënter kunnen benutten.

Iedere organisatie binnen ZorgConnect regelt zijn eigen avond-, nacht- en weekenddienst (ANW). Door dit samen te organiseren, kunnen we efficiënter werken en hoeven we minder medewerkers in te zetten.

Het aantal ouderen neemt toe, de zorg wordt complexer en er is een tekort aan medewerkers, zoals specialisten ouderengeneeskunde. Om in de toekomstige zorgbehoefte te voorzien, moeten we zorg slimmer organiseren en beter samenwerken. Bijvoorbeeld bij de avond-, nacht- en weekenddiensten.

Efficiënt
Op dit moment regelt elke bij ZorgConnect aangesloten organisatie zijn eigen ANW. Door dit per zorggebied te plannen in plaats van per organisatie, kan het aantal diensten omlaag: van zes tot zeven nu naar vier tot vijf in de toekomst. We kunnen medewerkers dus efficiënter inzetten. Het leidt bovendien tot kruisbestuiving tussen organisaties, dat is gunstig voor de kennis en kunde van medewerkers.

Duurzame aanpak
In pilots gaan we ontdekken of en hoe we de ANW het beste samen kunnen organiseren. Voor deze pilots gelden de volgende uitgangspunten: het aantal medewerkers blijft op het huidige peil, er is een goede balans tussen werk en privé en financieel is het haalbaar. De pilots, die in 2024 gaan lopen, moeten uitwijzen of en hoe we een gezamenlijke ANW duurzaam kunnen oppakken.

Organisaties binnen ZorgConnect onderzoeken hoe de specialist ouderengeneeskunde (SO) huisartsen en wijkteams het beste kan ondersteunen.

De meeste huisartsen hebben onvoldoende tijd en expertise voor ouderen met een complexe zorgvraag. Door in de eerstelijn goed samen te werken met de SO, kunnen we de zorg aan deze mensen verbeteren.

Aanbod
SO’s van Land van Horne, De Zorggroep en Proteion werken aan een gezamenlijk kader waarin staat welke positie de SO’s innemen en welke producten en diensten zij huisartsen en wijkteams te bieden hebben. Er komt ook een ‘landkaart’: welke SO zit waar, wie kan worden benaderd in welk gebied? Huisartsen en wijkteams kunnen op die manier snel contact leggen met een SO.

SO-loket
Werkgroepen onderzoeken hoe de samenwerking met huisartsen bij de huisartsenpraktijk het beste vorm kan krijgen. Ze kijken daarbij ook naar de wens en mogelijkheden voor een centraal SO-loket. Dit is prettig voor zorgverleners en hun patiënten. De SO’s zelf zijn positief over één loket: zij kunnen hier ervaringen en kennis delen met collega-specialisten, sparren over casussen en elkaar opvangen.

Uniformiteit in de rol en werkwijze van de verpleegkundig specialist (VS) en een structureel overleg tussen VS’en om met en van elkaar te leren. Hieraan werken organisaties binnen ZorgConnect.

Binnen ZorgConnect zijn er in totaal zo’n dertig VS’en in Noord- en Midden-Limburg actief, verspreid over zeven organisaties. Voor de start van het deelproject zat er opvallend veel verschil in rol en taken van deze VS’en. Zo was de inzet van de VS bij kleine zorgorganisaties veelal breder dan bij de grote organisaties. De kleine organisaties konden de grotere organisaties daarom veel leren.

Gezamenlijke visie
Organisaties hebben samen een gemeenschappelijke visie opgesteld over de inzet van de VS in de ouderenzorg. Hierin is de rol en positie van de VS in de regio opgenomen – zo mag een VS regiebehandelaar zijn – en ook de visie op het gebied van scholing, intervisie en intercollegiale toetsing.

Structurele samenwerking
De Noord- en Midden-Limburgse VS’en zien elkaar regelmatig in een regionaal overleg. Ze bespreken zorgvragen en beantwoorden de vragen die voor de VS bedoeld zijn (triage). De VS’en ervaren dit als zeer waardevol. In dit deelproject bekijken we ook hoe de samenwerking structureel vorm kan krijgen. Zo sluit de VS van de kleinere organisaties aan bij de medische vakgroepen van de grotere organisaties. Op die manier houden we de kennis, expertise en scholing via bijvoorbeeld farmacotherapeutisch overleg (FTO) op peil binnen de regio. Ook wordt actief de samenwerking gezocht met andere deelprojecten, zoals Gezamenlijke ANW.

Bij stepped care (getrapte zorg) komen complexe (para)medische interventies pas in beeld als reguliere zorg onvoldoende blijkt. Hoe kunnen we dit goed toepassen?

Bij Stepped Care komen de specialist ouderengeneeskunde (SO) en paramedici pas in actie als minder intensieve behandelingen niet blijken aan te slaan. Daarmee spelen we in op het tekort aan SO’s en paramedici zoals een pyscholoog of fysiotherapeut. Bovendien zet het medewerkers in hun kracht en ervaren cliënten aandacht en zorg eerder en dichterbij. Daarnaast is het kostenbesparend.

Meer zelfvertrouwen
Het Lerend Netwerk – de vier kleinere zorgorganisaties binnen ZorgConnect – werkt volgens stepped care. Ieder op een eigen wijze en in een eigen context. De ervaringen zijn positief. Zo komen er minder vragen bij de behandelaren terecht. En medewerkers hebben meer zelfvertrouwen, doordat ze zelfstandiger kunnen werken.

Leren van ervaringen
Doel is dat alle organisaties binnen ZorgConnect in 2024 leren van de ervaringen die binnen het Lerend Netwerk worden opgedaan met stepped care. Zo is wellicht een update van functiebeschrijvingen en scholing van medewerkers nodig. Ook wordt de samenwerking gezocht met andere actielijnen, zoals Innovatie.

Met de toenemende vergrijzing neemt de zorgvraag toe. Op welke terreinen – naast de vier deelprojecten – kan samenwerking tussen onze zorgorganisaties de zorg beter en efficiënter maken?

Met de vier deelprojecten zijn we met de organisaties binnen ZorgConnect goed op weg om de medische dienstverlening efficiënter en beter te maken. Wat kunnen we nog meer doen? Want het gaat hard met de vergrijzing. De vraag naar medische zorg neemt daardoor toe, terwijl ook het tekort aan personeel naar verwachting groeit de komende jaren.

Best practices
We gaan bij zorgorganisaties binnen ZorgConnect ophalen waaraan zij behoefte hebben. Op basis daarvan brengen we succesvolle initiatieven van andere zorgorganisaties in kaart. Welke best practices zijn er in het land en welke zouden we als ZorgConnect kunnen overnemen? Daarbij kijken we nadrukkelijk naar de mate van urgentie: vanwege de beperkte capaciteit en druk op medewerkers zullen we duidelijke keuzes maken.

ZorgConnect Noord- en Midden-Limburg

Om goede ouderenzorg ook de komende jaren te blijven garanderen hebben wij, de zorgorganisaties van Noord- en Midden-Limburg, de handen ineengeslagen. Om te anticiperen op de huidige ontwikkelingen moeten we namelijk samenwerken. Ons doel is om gezamenlijk de ouderenzorg zichtbaar te verbeteren en voor te bereiden op de toekomst.

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.