VVT Capaciteit

Voor verwijzers zoals huisartsen en spoedposten is het belangrijk dat er een actueel en real-time overzicht is van de beschikbare beddencapaciteit bij de VVT-organisaties. De actielijn VVT Capaciteit zet zich in voor het optimaal benutten van, en het geven van inzicht in, de (vrije) beddencapaciteit in de regio.

Situatie

De druk op de beddencapaciteit in de VVT-sector is landelijk groot. Dit vanwege de hoge zorgvraag, maar ook door de krappe arbeidsmarkt. Voor huisartsen, spoedeisende hulp-artsen en transferverpleegkundigen is het dagelijkse kost om bedden te vinden voor hun patiënten.

Om welke zorgbedden gaat het?

Binnen de zorgcentra zijn er verschillende type bedden waar cliënten tijdelijk dan wel permanent verblijven. De volgende bedden staan in de regio Noord- en Midden-Limburg ter beschikking:

 • Eerstelijnsverblijf laag
 • Eerstelijnsverblijf hoog
 • Geriatrische Revalidatiezorg
 • Wlz-crisis psychogeriatrisch (IBS en zorgcrisis)
 • Wlz-crisis somatiek (IBS en zorgcrisis)
 • Wmo psychogeriatrisch
 • Wmo somatiek
 • Palliatieve bedden
 • Wlz-regulier psychogeriatrisch
 • Wlz-regulier somatiek

Project: Coördinatie beddencapaciteit

Voor optimale inzet van beddencapaciteit in de regio

Download de gratis app ZorgBedWijzer voor verwijzers via App Store / Google Play of open de website www.zorgbedwijzer.nl.

Nieuwe inzichten en wensen implementeren

Uitgesproken behoeften en wensen m.b.t. (de toekomst van) de app ‘ZorgBedWijzer’:

 • Vanuit de zorgverzekeraar is er behoefte aan bepaalde managementinformatie.
 • Vanuit de Zorgverzekeraar is de eis om alle vrije beddencapaciteit met betrekking tot de langdurige bedden inzichtelijk te maken.
 • Verwijzers hebben de wens uitgesproken inzicht te verkrijgen in de vrije beddencapaciteit zonder de triage te doorlopen.
 • Verwijzers hebben de behoefte uitgesproken om op een andere wijze een oplossing te kunnen vinden in het geval er geen bedden beschikbaar zijn. Het toevoegen van een extra stap in de vorm van het creëren van een, al dan niet fysiek, coördinatiepunt moet in deze wens tegemoetkomen. Dit coördinatiepunt gaat met de vraag van de verwijzer aan de slag en zoekt afstemming met de zorgaanbieders binnen en buiten de regio indien er via de ZorgBedWijzer geen bed beschikbaar is.
 • Vanuit het Zorgkantoor is de vraag gekomen om de werkwijzen en onderlinge afspraken rondom de coördinatie en beschikbaarheid van IBS- en zorgcrisisbedden uit te werken.
Doelen en resultaten
Subdoelen
De volgende (concrete) resultaten worden opgeleverd:
Afbakening

Het project omvat niet het implementeren van de aangepaste ZorgBedWijzer en de bijbehorende werkwijzen binnen de regio. Hiervoor dient een vervolgproject te worden opgestart.

We gaan het aantal beschikbare bedden in de regio niet heroverwegen. Aan de hand van de verzamelde managementinformatie kan hier te zijner tijd wel inzicht in worden verkregen. Hiervoor dient de aangepaste ZorgBedWijzer enige tijd in gebruik te zijn.

De bestaande afspraken inzake het WZD regioloket worden in het kader van dit project niet herzien c.q. deze staan niet ter discussie.

Zorgaanbieders in de regio Noord- en Midden-Limburg, die alleen niet gecontracteerde verblijfszorg bieden, worden in dit project niet meegenomen.

De huidige afspraken rondom WMO-respijtzorg blijven bestaan en worden in dit project niet herzien.

De ZorgBedWijzer geeft verwijzers inzicht in de vrije beddencapaciteit in de regio. Het betreft geen boekingssysteem waarmee verwijzers bedden kunnen claimen. De casus dient altijd inhoudelijk te worden beoordeeld, waarna het vrije bed definitief kan worden toegewezen.

Projectfasen

De stand van zaken met betrekking tot het project Coördinatie Beddencapaciteit is als volgt:

1. Realisatie vernieuwde app
2. Realisatie coördinatiepunt
3. Werkwijzen formuleren
Het door ontwikkelen van de ZorgBedWijzer-app met de gevraagde bedden, de benodigde managementinformatie en aansluitend bij de wensen van de verwijzers:
• de wensen van de huisartsen, spoedeisende hulp en transferafdelingen van de ziekenhuizen zijn opgehaald
• deze wensen zijn vertaald in een voorstel voor aanpassing van de ZorgBedWijzer
• met hierin tevens opgenomen de gewenste managementinformatie
• op basis van bovenstaande hebben we een offerte van de leverancier ontvangen
• deze offerte is geaccordeerd
• de leverancier is gestart met de aanpassing van de app
• de verwachte doorlooptijd voor de realisatie is 10 weken
• volgens de planning wordt de ZorgBedWijzer begin september opgeleverd.
Het inrichten van een al dan niet fysiek coördinatiepunt in de regio voor die situaties waarin de ZorgBedWijzer geen oplossing biedt; de escalatiewerkwijze is in concept beschreven.
Het formuleren van de werkwijzen rondom de coördinatie van IBS- en zorgcrisisbedden:
• De werkwijzen met betrekking tot IBS- en zorgcrisisbedden (toekomst) beschreven
• Deze is door het zorgkantoor akkoord bevonden.

Factsheets

Met regelmaat evalueren we onze projecten, we vatten onze bevindingen samen in factsheets.

Het thema ‘VVT capaciteit’ is begin 2023 opgestart, de inhoud van deze pagina wordt aangevuld.

ZorgConnect Noord- en Midden-Limburg

Om goede ouderenzorg ook de komende jaren te blijven garanderen hebben wij, de zorgorganisaties van Noord- en Midden-Limburg, de handen ineengeslagen. Om te anticiperen op de huidige ontwikkelingen moeten we namelijk samenwerken. Ons doel is om gezamenlijk de ouderenzorg zichtbaar te verbeteren en voor te bereiden op de toekomst.

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.