VVT Capaciteit

De ZorgBedWijzer: het optimaal benutten van de (vrije) beddencapaciteit

De actielijn VVT Capaciteit zet zich in voor het optimaal benutten van, en het geven van inzicht in, de (vrije) beddencapaciteit in de regio. Voor verwijzers zoals huisartsen en spoedposten is het belangrijk dat er een actueel en real-time overzicht is van de beschikbare beddencapaciteit bij de VVT-organisaties. 

De druk op de beddencapaciteit in de VVT-sector is landelijk groot vanwege de hoge zorgvraag en de krappe arbeidsmarkt. Voor huisartsen, spoedeisende hulp-artsen en transferverpleegkundigen is het dagelijkse kost om bedden te vinden voor hun patiënten.

Het overstijgende doel binnen het thema VVT-capaciteit is om optimaal gebruik te maken van de beddencapaciteit in de regio. De ZorgBedWijzer maakt dit mogelijk. De ZorgBedWijzer maakt de vrije bedden op een eenvoudige manier inzichtelijk. In de instructievideo hiernaast leggen we je uit hoe je de app gebruikt.

In opdracht van Zorgkantoor VGZ is de ZorgBedWijzer doorontwikkeld. De volgende partijen zijn hierbij betrokken: Proteion, De Zorggroep, Land van Horne, Meditta en Cohesie.

Heb je vragen over de functionaliteit van de ZorgBedWijzer? Neem dan contact op met info@proteion.nl.

Download de gratis app ZorgBedWijzer voor verwijzers via App Store / Google Play of open de website www.zorgbedwijzer.nl.

De zorgbedden van de VVT-organisaties

Binnen de zorgcentra zijn er verschillende type bedden waar cliënten tijdelijk of permanent verblijven. De volgende bedden staan in de regio Noord- en Midden-Limburg ter beschikking:

  • Eerstelijnsverblijf laag
  • Eerstelijnsverblijf hoog
  • Geriatrische Revalidatiezorg
  • Wlz-crisis psychogeriatrisch (IBS en zorgcrisis)
  • Wlz-crisis somatiek (IBS en zorgcrisis)
  • Wmo psychogeriatrisch
  • Wmo somatiek
  • Palliatieve bedden
  • Wlz-regulier psychogeriatrisch
  • Wlz-regulier somatiek


Informatie omtrent de ZorgBedWijzer

We gaan het aantal beschikbare bedden in de regio niet heroverwegen. Aan de hand van de verzamelde managementinformatie kan hier te zijner tijd wel inzicht in worden verkregen. Hiervoor dient de ZorgBedWijzer enige tijd in gebruik te zijn.

De bestaande afspraken inzake het WZD regioloket worden in het kader van dit project niet herzien c.q. deze staan niet ter discussie.

Zorgaanbieders in de regio Noord- en Midden-Limburg, die alleen niet gecontracteerde verblijfszorg bieden, worden in dit project niet meegenomen.

De huidige afspraken rondom WMO-respijtzorg blijven bestaan en worden in dit project niet herzien.

De ZorgBedWijzer geeft verwijzers inzicht in de vrije beddencapaciteit in de regio. Het betreft geen boekingssysteem waarmee verwijzers bedden kunnen claimen. De casus dient altijd inhoudelijk te worden beoordeeld, waarna het vrije bed definitief kan worden toegewezen.

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.