Schrijf je in! Voor hét regiocongres Wet zorg & dwang - 7 november

D-Zep: beschikbaar houden en verspreiden van kennis en expertise in de regio

Het bestaand netwerk voor mensen met D-Zep, dementie en zeer ernstig probleemgedrag, wil verder doorontwikkelen en uitbouwen. Het Integraal Expertisecentrum Psychogeriatrie (IEP) heeft al ruim 8 jaar ervaring en kennis ontwikkeld op dit expertisegebied. De samenwerkende organisaties op het IEP zijn VIGO-Vincent van Gogh, Land van Horne, Proteion en De Zorggroep. De Zorggroep is hierin de penvoerder en zal het voortouw in deze ontwikkeling nemen, zowel in de regio Noord- en Midden-Limburg als voor de gehele provincie Limburg.

 

Het overkoepelend doel van D-Zep voor het samenwerkingsverband ZorgConnect is: ‘Beschikbaar houden en verspreiden van kennis en expertise voor de doelgroep D-zep, zowel landelijk als regionaal.’

Subdoelen en activiteiten

Om de doelstellingen van dit thema te bereiken wordt het gesplitst in een aantal subdoelen en daarbij horende activiteiten. 

 • In de provincie Limburg: outreachende zorg bieden aan VVT-organisaties die cliënten hebben die voldoen aan de doelgroep D-Zep. Door met deze VVT-organisaties mee te kijken in zorgsituaties en wanneer dit niet genoeg is de zorg voor D-Zep cliënten over te nemen.
 • Op landelijk gebied: ondersteuning geven aan REC’s, bij cliëntsituaties waar het lokale REC er niet uit komt. Door middel van outreachende zorg en eventuele overname van cliënten.


Activiteiten:

 • Deelname aan het NZA experiment outreachende zorg.
  In 2024 vindt binnen het Kennisnetwerk D-zep dataverzameling plaats in het kader van het NZA-experiment outreachende functie. Alle 13 REC/DEC van het zorglandschap D-zep leveren data aan zodat ze een landelijke uniforme registratie, evaluatie en financiering kunnen waarborgen. Deze data gaat over verzamelen van gegevens van cliënten, aanvragende organisaties, outreachende activiteiten REC/DEC, analyse situaties, outcome van het proces en tot slot het oordeel. Een keer per kwartaal worden deze gegevens kwalitatief en kwantitatief gedeeld. En ieder half jaar wordt er een kostenanalyse met elkaar gedeeld. Hiermee levert Kennisnetwerk D-zep belangrijke inhoudelijke en financiële informatie waardoor de outreachende functie zich zo effectief en efficiënt mogelijk ontwikkeld en reële kosten in beeld komen.
 • In samenwerking met het DEC De Waalboog (Gelderland, Nijmegen) de landelijke outreachende functie doorontwikkelingen.

Zorgen voor meer naamsbekendheid van het IEP in de regio, zodat meer verwijzers bekend zijn met het IEP en de vindbaarheid stijgt.

Activiteiten:

 • Het ontwikkelen en uitvoeren van het communicatieplan D-Zep. De activiteiten worden in 2024 en 2025 uitgevoerd. Activiteiten zijn onder andere: ontwikkelen van een eigen LinkedIn pagina, ontwikkelen van een nieuwsbrief, ontwikkelen van filmpjes etc.
 • Met name communicatiemiddelen opzetten om de naamsbekendheid van het IEP te vergroten. Denk hierbij aan een eigen nieuwsbrief, binnenkort kun je je hiervoor abonneren!
 • Een eigen LinkedIn-pagina opzetten voor D-zep voor meer bekendheid te creeëren voor D-zep. We willen op deze pagina kennis halen en brengen naar VVT organisaties in Limburg én naar REC’s Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Binnenkort kun je de pagina volgen, deze is nog in ontwikkeling.

Het IEP neemt deel aan wetenschappelijk onderzoek en richtlijnontwikkeling. Dit is een belangrijke taak van het DEC. Daarnaast zet het IEP zich in om kennis te vertalen naar de praktijk.

Activiteiten:

 • In 2025 neemt het IEP deel aan minstens 2 promotieonderzoeken.
 • Deelname aan landelijke werkgroep die een Zorgstandaard D-Zep ontwikkelt.
  In 2024 start een landelijke werkgroep die een zorgstandaard d-zep gaat ontwikkelen. Het DEC participeert in deze werkgroep. Eerder is al een scholingsprogramma d-zep ontwikkeld waar het dec in heeft meegeholpen.
 • Participeert in de landelijke Wetenschapsraad D-Zep.
  Een vertegenwoordiger van het DEC zit daarnaast in de landelijke wetenschapsraad D-Zep die vorig jaar is opgericht. Via deze weg brengt en haalt het DEC kennis.

 

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.