Schrijf je in! Voor hét regiocongres Wet zorg & dwang - 7 november

Regionaal samenwerken

Regionaal met elkaar beweging creëren vanuit een gezamenlijk gedragen droom en ambitie. Bewezen kosten en tijd efficiënter organiseren en realiseren van initiatieven met behoud van autonomie en ‘couleur locale’.

“Als je snel wilt gaan, ga dan alleen. Als je verder wilt komen, ga dan samen.”

Van ieder voor zich, opleiden van leerlingen en bijscholen van medewerkers via regionaal leren & ontwikkelen, naar een leven lang leren.

Bouwen van een team met gedeelde ambitie en taal
Om vanuit gezamenlijkheid echt te kunnen samenwerken is een gedeelde ambitie en onderling vertrouwen nodig. Werkrelaties tussen de organisaties werden bewust met kleine initiatieven opgebouwd om te komen tot initiatieven waarin alle organisaties participeren. Onafhankelijk van grootte of ontwikkelbehoefte van de organisaties worden thema’s opgepakt waarvan we allemaal vinden dat dit de hefbomen zijn om opleidrendement en leerklimaat te verbeteren. Juist door het combineren van onze diversiteit en met behoud van ‘couleur locale’.

Uitwisselen best practices
Door het bundelen van kennis en kunde en ervaring van de verschillende organisaties en het uitwisselen met elkaar van best practices zijn oplossingsrichtingen gevonden die we apart niet bedacht zouden hebben. Op wekelijkse basis hebben teamleden nu contact met elkaar om te sparren.

Regionale strategie leren en ontwikkelen
De transitiemiddelen beschouwen we als impuls voor het op gang brengen van een duurzame samenwerking richting een regionaal gedragen strategie op gebied van leren en ontwikkelen in de ouderenzorg. We wensen dat dit zich als een olievlek zal gaan verspreiden om zo de gehele sector verder mee te helpen ontwikkelen, vanuit co-creatie.

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.