Deskundigheid op afstand

In 2019 is onderzoek gedaan naar de behoeften van cliënten en medewerkers op het gebied van beeldcontact. Eén van de initiatieven die hieruit voortvloeide was het toepassen van de slimme bril bij observatie, supervisie en kennisoverdracht tussen professionals.

De slimme bril is een bril waarmee een collega zorgprofessional op afstand kan meekijken. Het grote voordeel is dat de brildrager (vaak een zorgprofessional) beide handen nog vrij heeft om bijvoorbeeld een handeling uit te voeren.

Door middel van verschillende experimenten zoeken we nu uit waar en op welke manieren de bril het beste ingezet kan worden.

Slimme bril in de praktijk

In 2021 is de slimme bril daadwerkelijk in de praktijk gebracht, dat wil zeggen het zorgpersoneel van verschillende aangesloten organisaties is aan de slag om ermee te leren werken.

Ervoor gekozen is om de slimme bril in deze pilot in te zetten op wondzorg. “We denken dat we daar de meeste winst uit kunnen halen.” Legt projectleider van de slimme bril Loes Jacobs uit. Zo kan een gespecialiseerde verpleegkundige of arts op het gebied van wondzorg live mee kijken met een wijkverpleegkundige die op huisbezoek is en kan er overlegd of direct gehandeld worden. 

Het is even wennen, maar patiënten reageren over het algemeen positief. Het scheelt hen immers vaak ook een ritje naar het ziekenhuis.

Weten wat de ervaringen zijn van wijkverpleegkundige Larissa Heideveld en wondzorg verpleegkundige Martijn Thijssen met de slimme bril? Je ziet het in deze video:

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.