Professionaliseren van de werkbegeleider

We ontwikkelden een blended leerlijn voor werkbegeleiders, waarin we ook de eerste stap zetten richting het betrekken van het zorgteam, school en bijdrage aan het leerklimaat. Voor deze leerlijn ontwikkelden we een regionaal toegankelijk leerplatform.

Blended leerlijn
Het online gedeelte van de leerlijn bestaat uit een zelfscan en een aantal modules waarin verschillende leerstijlen bediend worden. Door het invullen van de zelfscan wordt een advies gegeven welke modules te volgen in samenspraak met de leer- en ontwikkelcoach dan wel (praktijk-)opleider. Er wordt gebruik gemaakt van interactie en quiz elementen naast opdrachten en verschillende soorten vragen. Tekst wordt afgewisseld met videomateriaal dat heel dicht bij de eigen werkpraktijk ligt. Elke deelnemer ziet de leerlijn in de huisstijl horend bij zijn/haar eigen organisatie terwijl de content identiek is.

Tijdens het volgen van de leerlijn zijn er ook fysieke interventies, te weten intervisies en vaardigheidsgerichte workshops. Hierbij worden tijdens de workshops bij voorkeur groepen deelnemers uit de verschillende organisaties gemixt. De intervisies worden per organisatie georganiseerd om juist de interactie tussen de verschillende zorgteams te bevorderen.

Bij het afronden van de leerlijn vult de deelnemer opnieuw de zelfscan in en kunnen verdere aandachtspunten besproken of nageslagen worden. De ontwikkelstap van de deelnemers wordt zo ook gemonitord, en is per organisatie inzichtelijk.

De leerlijn is toegankelijk voor zowel beginnende als ervaren werkbegeleiders, je kunt het volgen waar en wanneer het je uitkomt en indien nodig kan je de leerlijn raadplegen tijdens je werk wanneer je het nodig hebt. Naast de modules is er een online bibliotheek waar alle organisatie specifieke formulieren en materialen terug te vinden zijn.

‘’Waar ik eerder dacht... ‘ach, dit doe ik al goed’ merk ik dat er zeker nog genoeg te leren valt. Deze leerlijn kan iedereen nog iets bijbrengen.’’
Roland Dörenberg
(Kwaliteits)Verpleegkundige

Leerplatform

Om een voor elke organisatie benaderbare online leeromgeving te hebben, maakten we een leerplatform dat in potentie zowel kan communiceren met LMS-en van individuele organisaties als kan functioneren als ‘mini-LMS’. Ambitie is om dit leerplatform uit te breiden met meer leer- en ontwikkeltrajecten, en om het platform ook beschikbaar te maken voor organisaties buiten het huidige samenwerkingsverband. 

Train-the-trainers
De intervisies en workshops worden verzorgd door veelal interne medewerkers van de organisaties, meestal leer- en ontwikkelcoaches of praktijkopleiders. Deze mensen worden middels inwerksessies opgeleid tot trainers en intervisiebegeleiders voor de specifieke workshops. Onderling leren van en met elkaar tussen de trainers over de organisaties heen wordt hiermee ook bevorderd.

Online trainingen verzorgen
Vanwege Corona waren we genoodzaakt om de workshops om te zetten van fysieke naar online versies. De bijvangst daarbij is dat we alle trainers hebben opgeleid in het verzorgen van online trainingen. Hiermee kan er in de toekomst, indien nodig, afgewisseld worden tussen online danwel fysieke sessies.

Vertreksituatie
Waar kwamen we vandaan voordat we hiermee starten:

  • Per VVT organisatie, per locatie, per team vaak verschillende aanpakken van leerlingbegeleiding
  • Werkbegeleiders met passie en ambitie teleurgesteld door beperkte ontwikkel- en begeleidingstijd tijdens het werk
  • Grote verschillen in ontwikkelbehoeften van werkbegeleiders

Ontwikkelproces
In snelkookpansessies is er samen met verschillende werkbegeleiders opgehaald wat er al is, waar de ontwikkelbehoeften liggen en op welke manier. Leidinggevende en andere belanghebbenden zijn hierbij ook betrokken geweest als klankbordgroep.

Vanuit dit punt is de gehele opbrengst vertaald in thema’s en een eerste indeling in modules en een ontwerp van de leerlijn.

Tijdens het ontwikkelen van de leerlijn zijn een paar testmomenten geweest met werkbegeleiders om didactisch en taalkundig goed aan te sluiten bij hun beleving en behoeften en daar waar nodig te verbeteren.

Het uiteindelijke resultaat is in een pilot van 60 deelnemers op kleine schaal getest en wordt op dit moment uitgerold op grote schaal. We verwachten dat over een jaar ongeveer 500 tot 600 werkbegeleiders deze leerlijn hebben doorlopen.

Ben je geïnteresseerd of nieuwsgierig? Neem dan contact op met Sigrid Smeele via dit contactformulier:

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.