Verstevigen en optimaliseren van de begeleidingsdriehoek

We verkleinen de afstand tussen school en werkplek en bevorderen regionaal identiek opleiden en begeleiden van BBL v-IG leerlingen.

Tijdens de reis van de leerling is het cruciaal voor het opleidrendement dat de begeleiding door school en de werkplek goed afgestemd functioneert. Daarbij helpt ook dat in de begeleidingsdriehoek het zorgteam de leerling beschouwt als een collega-in-opleiding. Dit vraagt een mindset verandering en een pro-actievere manier van werken.

Begeleidingsdriehoek verstevigen
We hebben een eenduidig proces van begeleiden van de leerling ontwikkeld met elkaar in co-creatie met Gilde Opleidingen en gebaseerd op de best practices van elkaar. Met name het bewust inregelen van meer en pro-actieve afstemmomenten tussen school en werkplek had hier de focus. De combinatie van meer eigenregie van de leerling en een goede afstemming tussen school en werkplek wordt vanuit dit proces geïntegreerd in de leerlijn voor werkbegeleiders, interventies om het leerklimaat te bevorderen en het opleidcurriculum.

Regionale blauwdruk
Alle organisaties hebben een gezamenlijke blauwdruk ontwikkeld vanuit co-creatie met Gilde Opleidingen die gepersonaliseerd en modulair is.

Voorbereidende periode
Vanwege het relatief grote aantal zij-instromers is er een voorbereidende periode geïntroduceerd waarin o.a. het ‘leren leren’ centraal staat.

Pilot als opmaat voor verdere ontwikkeling regionaal samen opleiden en begeleiden
Deze pilot loopt sinds februari 2020 met 20 leerlingen. Bottlenecks en ontwikkelpunten worden gezamenlijk opgepakt en verbeterd.

Hoe het was

  • Elke organisatie leidt op volgens eigen blauwdruk. Grote organisaties bepalen, kleinere sluiten aan waar plek is
  • Rigide en vaste volgorde opleidtraject leerlingen
  • Werkbegeleiding en docenten hebben afstand tot elkaar
  • Contact tussen school en werkplek op momenten van escalatie of issues

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.