Training “plannen is een vak”

Wat is plannen en wat is de rol van de planner? In de trainingen Plannen is een vak is er aandacht voor het vak van planner. De training wordt gegeven door twee verschillende organisaties.

In 2019 zijn we gestart met het organiseren van trainingen en werksessies om de operationele planners te scholen in ‘het vak’ van planner.

Planners die deze training gevolgd hebben kunnen:

  • Gezonde roosters ontwikkelen en beheren, die voldoen aan de arbeids- en rusttijden en overige eisen van uw organisatie;
  • Roosters toetsen op de normen uit de Arbeidstijdenwet en deze uitleggen;
  • De stappen uit een roostervormgevingsproces toepassen op uw eigen organisatie en zo de afstemming van het werk en het beschikbare personeel optimaliseren;
  • Formatieberekeningen uitvoeren en adviseren over bruto personeelsbehoeftes;
  • Leidinggevende beter adviseren over personele inzet en daarmee de meerwaarde als planner met zelfvertrouwen tonen.

De opleiding wordt ook in 2021 gegeven. Een mooie ontwikkeling is dat het initiatief om weer deze training te organiseren niet komt uit de projectgroep, maar van een van de deelnemende organisaties; De Zorggroep. De Zorggroep heeft er tevens voor gekozen de inschrijving ook open te stellen voor de andere 6 organisaties.

Er nemen nu uit 4 organisaties planners deel!

WINST>>>Verduurzamen samenwerking. Het zou natuurlijk heel wenselijk zijn als na het eindigen van het project de samenwerking blijft bestaan. Het organiseren van een opleiding en de inschrijving openstellen levert veel op: geld, tijd, en vooral ervaringen delen door samenwerken.

Deze trainingen starten in januari en februari en worden digitaal georganiseerd.

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.