Verrijkend leren

Momenteel is er in de ouderenzorg een hoog uitvalspercentage en een krappe arbeidsmarkt. Om het noodzakelijke aantal leerplekken en het rendement van opleiden te realiseren is een andere manier van opleiden en begeleiden nodig.

Binnen de aangesloten ouderenzorgorganisaties bij ZorgConnect is als doel gesteld om met behoud van ‘couleur locale’ van elke organisatie gezamenlijk op te trekken en beweging te creëren. We doen dit met alle zeven deelnemende organisaties door pilotprojecten te ontwikkelen en te starten, met onze wens om dit op een duurzame manier te borgen en uit te breiden.

Proteion heeft op het gebied van verrijkend leren de rol als kartrekker binnen ZorgConnect. Bij Proteion zijn er op het gebied van Leerklimaat en Praktijkbegeleiding drie hoofdlijnen ontwikkeld: focus op leerlingbegeleiding met o.a. een pilot leercoach, aan de slag met  ‘teamleren’ én afstemming werkveld en onderwijs in ‘verrijkend leren’. Over de eerste hoofdlijn spreken we met René Seuren (opleidingsadviseur) & Anette Beurskens (beleidsadviseur leren en ontwikkelen), beiden werkzaam bij Proteion. Zij vertellen ons meer over de rol van een coach in het traject ‘ontdek je talent’, onderdeel van het werken aan een optimale begeleiding van de leerlingen.

Anette Beurskens & René Seuren
Actieonderzoek krachtig leerklimaat

Vanaf de start maakt Anette onderdeel uit van de projectgroep Praktijkbbegeleiding en Leerklimaat van ZorgConnect. Binnen Proteion is het project gestart met een actieonderzoek rondom een ‘krachtig leerklimaat’; hoe ziet een krachtig leerklimaat eruit en wat heeft Proteion al? Wat kunnen we doorontwikkelen? René rolde gedurende dit actieonderzoek in het project. Samen met Anette heeft hij het krachtig leerklimaat omarmd en zetten ze zich in om het binnen de organisatie te versterken.

“We vinden het belangrijk dat er bij Proteion een prettig en gunstig leerklimaat in de teams heerst en dat leerlingen optimale begeleiding krijgen. We willen bouwen aan Proteion als een plek waar iedereen graag komt en blijft werken! Een plek waar je de kans krijgt om te leren en waar je je kunt blijven ontwikkelen. We waren nieuwsgierig naar hoe het leerklimaat er uit zag. Hoe verloopt de begeleiding van onze collega’s in opleiding? Waar dromen ze van? En waarmee kunnen we ons leerklimaat versterken?”
– Uit het ‘Magazine voor gewoon bijzondere teams die meer willen met leren’ van Proteion

Er zijn in het actieonderzoek 39 mensen uit allerlei teams en locaties geïnterviewd; leerlingen, medewerkers, werkbegeleiders, praktijkopleiders en (tactisch) managers. Ook is er met een ‘dreamteam’ van zo’n 15 collega’s een aantal werkbijeenkomsten georganiseerd. Daarin onderzochten ze hoe de optimale begeleiding van een leerling eruitziet. Wanneer doen we het goed? Wat kunnen we verbeteren?

De interviews leverden heel veel mooie verhalen op; wensen en dromen van collega’s, stagiaires, teamleden en leidinggevenden. Ze vertelden tevens veel over het leerklimaat bij Proteion. Proteion maakte een magazine over de uitkomsten van het onderzoek, daarin zijn onder andere deze verhalen te lezen.

Toekomstige beroepsprofessionals in hun kracht zetten

“De samenwerking middels ZorgConnect is toekomstgericht en super belangrijk”. Dat beamen zowel Anette als René. Als afzonderlijke organisaties kunnen ze veel van elkaar leren, ze lopen immers tegen dezelfde problemen aan. De oplossing hoeft echter niet overal hetzelfde te zijn. Het moet bij de organisatie en de werknemers passen. Maar de organisaties inspireren elkaar wel en maken individuele keuzes, bijvoorbeeld voor het verbeteren van het werk- en leerklimaat binnen de eigen organisatie.

René: ”Effectief doet een werkbegeleider bij Proteion niets anders dan bij Land van Horne. Als we onze krachten bundelen kunnen we elkaar vinden en versterken. Alleen ga je sneller, samen kom je verder. ZorgConnect heeft zo een hele grote meerwaarde, die we moeten vasthouden.”

Bij Proteion is er bewust gekozen voor een aanpak die de beroepsprofessional in zijn kracht zet. In plaats van een nieuwe leerlijn of leertraject op te zetten en deze uit te rollen willen ze meer vraaggericht gaan werken. Wat heeft de leerling nodig, in de werk-/leeromgeving, maar ook thuis, om zich goed te voelen en in zijn of haar kracht te staan? De essentie van het vak is verzorgen en verplegen, maar er komt veel meer kijken bij het zijn van een goede verpleegkundige of verzorgende. Anette: “Als je leerlingen daar niet goed op voorbereidt dan haken ze in de praktijk af.”  Zo is er uit de interviews o.a. naar voren gekomen dat er (te) weinig aandacht wordt besteed aan communicatie met familie van cliënten.

Vanuit die gedachte is Proteion aan de slag gegaan om het eigen leeraanbod te verbeteren en het curriculum door te ontwikkelen en verrijken. Door minder aanbod-gericht te werk te gaan, maar echt op te halen wat de leerling nodig heeft.

“De kennis [red: voor een krachtiger leerklimaat] ligt bij de medewerkers en leerlingen, de expertise om deze kennis in en om te zetten ligt bij ons als ondersteunend en begeleidend personeel.” Vult Anette aan.

De reis van de leerling

Deze tekening laat de reis van de leerling zien. Het bovenste gedeelte geeft de reis en het proces weer van de collega in opleiding zodra hij of zij bij Proteion binnenkomt. Aan de onderkant van het beeld zie je wat wij vanuit Proteion doen in het ondersteunen en begeleiden van deze collega’s in opleiding tijdens hun reis.
(Klik op de afbeelding om uit te vergroten)
Resultaten tot nu toe?

Middels een pilot is het traject ‘Coaching voor onze collega’s in opleiding: Ontdek je talent!’ aangeboden aan één klas. Begeleiding van de leerlingen met als doel leerlingen meer bewust van eigen talenten en veerkrachtiger te maken, om zo uitval te verminderen door betere signalering en vroege ondersteuning bij problemen en persoonlijke worstelingen. Door het bieden van deze begeleiding tijdens de opleiding is er meer ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, is er zicht op problemen die spelen bij de leerlingen en kan er op tijd gesignaleerd en doorgestuurd worden. Daarnaast kan de coach bijsturen en versterken waardoor leerlingen zich gesteund voelen en minder snel zullen uitvallen.

René: “De hele klas heeft zich opgegeven! En we merken nu al dat de deelnemers beter in staat zijn het gesprek aan te gaan als ze ergens tegenaan lopen. Ze zijn mondiger geworden, op een positieve manier.”

Anette: “Het was zeker geen verplichting, maar echt een eigen keuze om eraan mee te doen. Wij boden het aan, het enige dat we van de deelnemers vroegen is investering in tijd.”

Het gaat er niet om de juiste leerlijn te hebben. Als je de leerling wilt behouden moet je vragen hoe hij opgeleid wilt worden en die input vervolgens gebruiken om samen de goede leerlijn te vinden. René: “Je doet het samen en in gesprek met elkaar.”

In juni 2022 is de pilot afgerond, binnenkort spreken we met Anette en René over de resultaten en het vervolg.

Over ZorgConnect

ZorgConnect Limburg is een uniek samenwerkingsverband van zeven Noord- en Midden-Limburgse Ouderenzorgorganisaties. Doel is goede ouderenzorg in Noord- en Midden-Limburg te blijven garanderen. Binnen ZorgConnect Limburg zijn vijf projecten ontwikkeld: Innovatie, Behoud, Specialist Ouderengeneeskunde, Gezond plannen en roosteren en Leerklimaat en Praktijkbegeleiding. De aangesloten zorgorganisaties zijn: De Zorggroep, Proteion, Land van Horne, Vincent Depaul, Beek&Bos, Sint Jozef en La Providence.  

Werkgroep Leerklimaat en Praktijkbegeleiding

Deel dit artikel

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.