Regionale uitdaging: hoe gaan we het opleidrendement verhogen en uitval verkleinen?

Alle zeven zorgorganisaties van het samenwerkingsverband ZorgConnect Noord- en Midden-Limburg staan voor dezelfde regionale uitdaging: hoe gaan we het opleidrendement verhogen en uitval verkleinen? Hier hebben de organisaties; Proteion, De Zorggroep, Land van Horne, Sint Jozef, Vincent Depaul, La Providence en Beek & Bos de afgelopen 2,5 jaar aan gewerkt.

De zorgorganisaties willen er samen voor zorgen dat collega’s in opleiding de best passende begeleiding en opleiding krijgen. Dit doen ze samen en lerend van elkaars successen en zoekend naar nieuwe wegen. Dit artikel geeft een beknopte samenvatting van het impactonderzoek dat de resultaten laat zien van de initiatieven die in de regio Noord- en Midden-Limburg zijn genomen.

Groter opleidrendement

De zorg is continu in beweging, er is veel veranderd de afgelopen jaren in de verpleeg- en verzorgingstehuizen, maar ook in de thuiszorg. Onze collega’s staan voor de uitdaging van een personeelstekort. Tegelijkertijd blijven mensen langer thuis wonen. Deze uitdagingen zijn anders dan die van tien jaar terug. Daarom zijn de handen ineengeslagen vanuit het samenwerkingsverband ZorgConnect Noord- en Midden-Limburg onder het motto: ‘’Alleen ga je snel, samen kom je verder’’.

Regionale pilots en de impact hiervan

Om aan de uitdagingen te werken, zoals een hoger opleidrendement, zijn regionale pilots gestart. Een voorbeeld hiervan is het blended leertraject voor werkbegeleiders, waarbij interne collega’s opgeleid werden tot trainer. Van alle initiatieven is de pilotfase afgerond. Deze initiatieven zijn op kleine schaal uitgevoerd. We hebben de opdracht uitgezet om een impactonderzoek uit te voeren. Middels dit onderzoek wilden we erachter komen wat er nodig is om deze initiatieven te integreren op grotere schaal. Zo kunnen we de impact stapsgewijs versterken en zo passend en effectief mogelijk resultaat behalen.

Natuurlijk zijn de zorgorganisaties ook bezig met eigen initiatieven. Deze zijn niet in dit onderzoek meegenomen, maar kunnen de zorgorganisaties wel van elkaar gebruiken ter inspiratie. Goede voorbeelden hiervan zijn de Leerhuiskamer van Sint Jozef. Een hybride leerafdeling om de afstand tussen de praktijk en theorie te verkleinen. De Zorggroep is hier nu ook mee gestart en neemt het voorbeeld van Sint Jozef hierin mee. Ook Proteion heeft een eigen initiatief, een leercoach voor collega’s in opleiding. Dit wordt ook gedeeld binnen de samenwerkingspartners van ZorgConnect.

Pilots en impactonderzoek

Afronding fase 1

De regionale pilots zijn afgerond. De concepten zijn bijgesteld waar nodig, maar we kunnen nog niet meten of deze initiatieven ook daadwerkelijk leiden tot een hoger opleidrendement. Met het impactonderzoek kunnen we wel zien wat de werking en doorwerking is van deze pilots. Lukt het om in de dagelijkse praktijk wat anders te gaan doen? Zoals een werkbegeleider die deelneemt aan de blended leerlijn: handelt hij/ zij effectiever bij de begeleiding van een collega in opleiding? In de tweede fase zullen succesvolle pilots worden opgeschaald binnen de staande organisaties, en nieuwe regionale initiatieven worden (door-)ontwikkeld.

Wanneer de succesvolle pilots zijn opgeschaald en strategie en beleidsplannen van individuele organisaties nog meer in afstemming zijn met regionale ZorgConnect doelstellingen op gebied van leren & ontwikkelen, dan zal er nog beter kwantitatief én kwalitatief resultaat gemeten en behaald kunnen worden.

Vanuit daar zullen we doorgaan met het versterken en verdiepen van de regionale samenwerking zonder verlies van autonomie en met impactvol resultaat voor de regio en de sector.

Over ZorgConnect
ZorgConnect Limburg is een uniek samenwerkingsverband van zeven Noord- en Midden-Limburgse Ouderenzorgorganisaties. Doel is goede ouderenzorg in Noord- en Midden-Limburg te blijven garanderen. Binnen ZorgConnect Limburg zijn vijf projecten ontwikkeld: Innovatie, Behoud, Specialist Ouderengeneeskunde, Gezond plannen en roosteren en Leerklimaat en Praktijkbegeleiding. De aangesloten zorgorganisaties zijn: De Zorggroep, Proteion, Land van Horne, Vincent Depaul, Beek&Bos, Sint Jozef en La Providence.  

Voor vragen of meer informatie rondom de actielijn Leerklimaat en Praktijkbegeleiding kunt u contact opnemen met Sigrid Smeele.

Deel dit artikel

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.