Schrijf je in! Voor hét regiocongres Wet zorg & dwang - 7 november

Coaching voor collega’s in opleiding bij Proteion

Project binnen Proteion
-

Binnen Proteion werken we hard aan een positief en gunstig leerklimaat waarbinnen onze leerlingen goed begeleid en ondersteund worden, met als uiteindelijke doel dat ze binnen de zorg willen blijven werken. In 2019 hebben we een actieonderzoek gedaan naar hoe het nu met het leerklimaat gesteld is en wat belangrijke aandachtspunten zijn om op te pakken. 

Uit het onderzoek kwam naar voren dat een goede begeleiding heel belangrijk is; dat leerlingen goed opgevangen worden, goed begeleid worden, mogen leren, fouten mogen maken, dat hen het vertrouwen en de ruimte wordt gegeven om zich te ontwikkelen – ieder op zijn eigen manier. Daarom is één van de pijlers van werken aan een positief leerklimaat, het verdere optimaliseren van de begeleidingsstructuur rondom een leerling.

Uit het actie-onderzoek kwam ook naar voren dat leerlingen vaak afhaken omdat de combinatie werk-prive te zwaar is, dat ze onvoldoende hun grenzen aan kunnen geven, dat ze onvoldoende hun verhaal kwijt kunnen over zaken waar ze tegen aan lopen, dat ze soms onzeker en zoekende zijn en onvoldoende voor zichzelf op kunnen komen. Naast de vakmatige begeleiding door een werkbegeleider en de begeleiding door teamleider op werknemerschap, gaan we aan één groep collega’s-In-opleiding extra ondersteuning bieden voor m.n. de vaardigheden als goed zorgen voor jezelf, opkomen voor jezelf, je grenzen aangeven, anders kijken: wat lukt er al wel, stevig en veerkrachtig in hun schoenen staan. We doen dit in de vorm van een coachingstraject: ontdek je talent

Pilot: Ontdek je talent

Doel van deze pilot is: Begeleiding van de leerlingen met als doel het verminderen van de uitval door betere signalering en vroege aanpak van problemen en persoonlijke worstelingen. De werkwijze is het versterken van het zelfbeeld en de veerkracht van leerlingen door het inzetten van  het werken met talenten en persoonlijke begeleiding. Hierin is het plan dat we ruimte creëren voor uitwisseling van ervaringen van het werkveld en thuissituatie in de vorm van intervisie. We maken in de intervisie de verbinding tussen het werkveld, de eigen persoonlijke ontwikkeling en helpen de leerlingen te groeien naar meer veerkracht, een sterk zelfbeeld en zich op de eigen unieke kwaliteiten en toegevoegde waarde in het werkveld.

Door het bieden van deze begeleiding tijdens de opleiding, is er meer ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, hebben we zicht op de problemen die er spelen bij de leerlingen en kunnen we op tijd signaleren en doorsturen. Daarnaast kan de coach bijsturen en versterken waardoor de leerlingen zich gesteund voelen en minder snel zullen uitvallen.

We organiseren een coachingstraject dat bestaat uit een fysieke startsessie met alle collega’s-In-opleiding. In deze sessie wordt de focus gelegd op wat talent en persoonlijke ontwikkeling is. Ook is er ruimte voor verdieping op persoonlijke uitdagingen. Tijdens deze dag kiezen we hoe we intervisie gaan vormgeven binnen het studiejaar, zodat de collega’s-In-opleiding de ruimte krijgen zelf te kiezen welke vorm hen het beste past. Gedurende het studiejaar organiseren we vijf intervisie / leerbijeenkomsten in 2 groepen van 7 á 8 medewerkers.

De werkbegeleiders, teamleiders en praktijkopleiders nemen we in een introductiesessie mee in de opzet en aanpak van het traject, zodat zij ook weten wat de bedoeling is.

Begeleidingsstructuur

De begeleidingsstructuur van deze groep ziet er als volgt uit:

Op de werkvloer worden onze collega’s in opleiding begeleid door werkbegeleiders; zij leren de leerlingen vooral het vak. Daarmee krijgen de praktijkopleiders steeds meer ruimte om hun coachende rol richting werkbegeleiders te pakken. De teamleiders worden ondersteund om binnen de teams het goede gesprek op gang te brengen dat het hele team verantwoordelijk is voor een goede opvang en begeleiding van de leerlingen als zijnde collega’s in opleiding. De coach ondersteunt de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen, zicht op hun talenten en hoe veerkrachtig om te gaan met hobbels gedurende de opleiding.

Ervaringen

De eerste ervaringen met de pilot zijn positief. De evaluatie van de pilot wordt in augustus verwacht.

Nieuwsgierig naar de resultaten en het vervolg van deze pilot, dan kun je contact opnemen met Anette Beurskens, adviseur Leren en Ontwikkelen binnen Proteion.

Deel dit artikel

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.