Innoveren; de sleutel naar toekomstbestendige ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Tom Brandsma is projectleider van de Actielijn Innovatie bij ZorgConnect Noord- en Midden-Limburg; een collectief dat bouwt aan goede ouderenzorg. Samen met zijn team bedenkt en ontwikkelt hij innovatieve projecten voor toekomstbestendige ouderenzorg. Één van deze projecten is ‘fieldlabs’; een innovatienetwerk waarin zorgorganisaties van elkaar kunnen leren én samen oplossingen kunnen ontwikkelen, testen en implementeren. In het project Fieldlabs werkt Tom nauw samen met Elle Verhoeven, projectleider Fieldlabs.

Brandsma; “Alle ouderenzorgorganisaties hebben de komende jaren dezelfde uitdaging, namelijk kwalitatief goede ouderenzorg blijven leveren met minder professionals. Samenwerking op het gebied van innovatie is dan ook nodig. Het zou immers zonde zijn als we allemaal het spreekwoordelijke “wiel” opnieuw willen uitvinden. In het project Fieldlabs staat dit samenwerken aan innovatie centraal.”

Een innovatieroute is eigenlijk een stappenplan om gezamenlijk te kunnen innoveren. De route begint bij de innovatiebehoefte en een marktverkenning. De kernvraag hierin is: Waar ligt de behoefte?

Brandsma; “Het antwoord op deze vraag kan komen vanuit professionals, maar ook vanuit cliënten, familie of andere relevante stakeholders. We kijken dus breder dan één enkele gebruikersgroep. Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoefte hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.”

Nadat de behoefte in kaart is gebracht wordt er bekeken of er al oplossingen bestaan die een antwoord kunnen bieden op de vraag. Is dit er niet, dan worden er experimenten ontwikkeld én pilots opgezet. Deze worden in de aangesloten ouderenzorgorganisaties van ZorgConnect uitgevoerd volgens een gemeenschappelijk ontwikkelde methode.

Brandsma; “Door te experimenteren én echt aan de slag te gaan komen we erachter of we de behoefte kunnen invullen. Is een experiment en pilot succesvol? Dan wordt deze doorgezet naar de volgende fase en wordt bekeken of het zinvol is voor andere organisaties om aan te sluiten.”

Uiteindelijk is het de bedoeling om regionaal medewerkers op te leiden die beschikken over de juiste kennis, vaardigheden en tools om dit proces binnen hun organisatie te begeleiden: de innovatieambassadeurs! Tevens zouden deze ambassadeurs de verbinding kunnen vormen met het regionale innovatienetwerk (fieldlab).

Online platform
Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Dit platform heeft in basis twee functies. De eerste functie is de uitleenfunctie. Zorgprofessionals kunnen hier ervaringen inzien van collegae met bestaande producten en innovaties. Tevens is er een mogelijkheid om zelf reviews achter te laten.

Een tweede functie van het online platform is het genereren van ideeën. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van innovatie-challenges, waarbij uitdagende vraagstukken worden voorgelegd aan “the crowd” (ofwel; de hele regio).

Brandsma; “We zijn nu een tijdje bezig en ik zie dat de ideeën die we hebben steeds meer vorm beginnen te krijgen. Ik ben echter pas echt tevreden als we de innovatieroute volledig hebben uitgewerkt en gevalideerd in de praktijk, en we de samenwerking structureel hebben geborgd.”

Over ZorgConnect Limburg
ZorgConnect Limburg is een uniek samenwerkingsverband van zeven Noord- en Midden-Limburgse Ouderenzorg organisaties. Doel is goede ouderenzorg in Noord- en Midden-Limburg te blijven garanderen.  Binnen ZorgConnect Limburg zijn vijf projecten ontwikkeld: Innovatie, Behoud, Specialist Ouderengeneeskunde, Roosteren en plannen en Leerklimaat en Praktijkbegeleiding. De aangesloten zorgorganisaties zijn: De Zorggroep, Proteion, Land van Horne, Vincent Depaul, Beek&Bos, Sint Jozef en La Providence.

 Voor alle projecten rondom Innovatie kunt u contact opnemen met Tom Brandsma.

Deel dit artikel

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.