Schrijf je in! Voor hét regiocongres Wet zorg & dwang - 7 november

Fieldlabs

Binnen de actielijn Innovatie is gestart met het project ‘Fieldlabs’; een innovatienetwerk waarin zorgorganisaties van elkaar kunnen leren én samen oplossingen kunnen ontwikkelen, testen en implementeren. 

Fieldlabs is gericht op het bevorderen van de samenwerking in de regio met betrekking tot innovatie. Dit vanuit het besef dat je samen verder komt dan alleen. Er wordt binnen dit project dan ook gewerkt aan een structuur (online en fysiek) waarin organisaties samen kunnen werken met betrekking tot ideeëngeneratie, experimenteren, pilots en implementatie van (technologische) innovaties.

Hierbij kan worden gedacht aan (virtuele) fieldlabs, een gezamenlijke reviewmethodiek voor innovaties, een (gestructureerde) uitleenservice en het toerusten van medewerkers met de juiste tools en vaardigheden om te “kunnen” innoveren. In 2020 is hiervoor een eerste inventarisatie uitgevoerd met diverse medewerkers.

Innovatieroute

Een innovatieroute is een stappenplan om gezamenlijk te kunnen innoveren. De route begint bij de innovatiebehoefte en een marktverkenning. De kernvraag hierin is: Waar ligt de behoefte? Om antwoord te geven op deze vraag moeten we breder kijken dan één enkele gebruikersgroep. We kijken niet alleen naar cliënten of medewerkers, maar ook naar familie of andere relevante stakeholders. Op die manier verkrijgen en delen we inzichten vanuit een innovatiebehoefte en formuleren we vervolgens op basis daarvan innovatiethema’s.

Nadat de behoefte in kaart is gebracht wordt er eerst gekeken of er al een oplossing bestaat. Is deze er niet, dan gaan we aan de slag door middel van experimenten en pilots. De bij ZorgConnect aangesloten ouderenzorgorganisaties gaan de pilots vervolgens uitvoeren volgens een gemeenschappelijke methode. 

Online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Dit platform heeft in basis twee functies:

  1. Een uitleenfunctie; Zorgprofessionals kunnen hier ervaringen inzien van collegae met bestaande producten en innovaties. Tevens is er een mogelijkheid om zelf reviews achter te laten.
  2. Genereren van ideeën; Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van innovatie-challenges, waarbij uitdagende vraagstukken worden voorgelegd aan “the crowd” (ofwel; de hele regio).


Klik op de afbeelding om naar de interactieve kaart ‘Fieldlab Innovatieroute’ te gaan.


Living Lab

In dit ‘Living Lab’ kun je zien welke innovaties er al bestaan in de (ouderen)zorg:

 

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.