Factsheet Regionaal opleiden en begeleiden

Momenteel is er in de ouderenzorg een hoog uitvalspercentage en een krappe arbeidsmarkt. Om het noodzakelijke aantal leerplekken en het rendement van opleiden te realiseren is een andere manier van opleiden en begeleiden nodig. We hebben ons als doel gesteld om met behoud van ‘couleur locale’ van elke organisatie gezamenlijk op te trekken en gezamenlijk beweging te creëren.

Ons motto:
“Als je snel wilt gaan, ga dan alleen.
Als je verder wilt komen, ga dan samen.”

Behoefte
Alle bij ZorgConnect aangesloten zorgorganisaties hebben behoefte om kennis en kunde met elkaar te delen om vervolgens de vertaalslag naar hun eigen organisatie te kunnen maken. Echter zijn de beginsituaties van de zorgorganisaties verschillend, waardoor de implementatie en vertaalslag van onderdelen, per zorgorganisatie om maatwerk vraagt. Door met elkaar ook best-practices te delen ontstaat er versnelling en hoeven we niet steeds opnieuw het wiel uit te vinden. Ook kostentechnisch is er de behoefte om effectief en efficiënt samen stappen te maken.

Aanpak
Als eerste stap in de samenwerking hebben we met alle betrokken partijen gewerkt aan het vormen van een gemeenschappelijk gedragen droombeeld. Dit is onze ideale toekomstsituatie zoals wij de toekomst van opleiden en begeleiden voor ons zien. Op basis hiervan zijn we verschillende thema’s vorm gaan geven middels pilotprojecten.

Op deze manier werken we stap voor stap toe naar een transitie waarbij leerlingen als volwaardige collega’s in opleiding gezien gaan worden. Zo blijven medewerkers samen met de leerlingen zichzelf bekwamen in het steeds veranderende zorg en welzijn landschap. Uiteindelijk uitmondend in continu (aan-)passende zorg en welzijn richting de cliënten.

Regionaal Opleiden & Begeleiden

Een van de thema’s waarmee we aan de slag zijn gegaan is ‘Regionaal Opleiden en Begeleiden’. Aanleiding hiervoor was o.a.:

  • Arbeidsmarktprobleem: teveel verloop leerlingen, te weinig aanwas leerlingen
  • Capaciteit opleidingsplekken binnen zorgteams; sensatie dat leerling veel tijd kost
  • Grote diversiteit in instroomprofielen leerlingen
  • Verschuivende zorg- en ontwikkelvragen van cliënten zorgt voor verschuiving in benodigde kennis en kunde zorgprofessional

Vervolgens hebben we algemene doelstellingen bepaald en speerpunten geformuleerd binnen dit thema. Daarbij hebben we de focus gelegd op MBO niveaus 2, 3 en 4, BBL en zij-instromers en werkbegeleiders.

Met regelmaat evalueren we onze projecten, we vatten onze bevindingen samen in factsheets. In het factsheet ‘Regionaal Opleiden & Begeleiden’ lees je meer over de doelstellingen én de resultaten tot nu toe. 

Deel dit artikel

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.