Terugblik workshop Slimme Zorg Estafette: Onvrijwillige Zorg, ervaar het maar

Tijdens de Slimme Zorg Estafette nam de actielijn Wet Zorg en Dwang deel met een interactieve workshop: “Onvrijwillige Zorg, ervaar het maar!” Door bewuster stil te staan bij de delicate balans tussen veiligheid en vrijheid, sta je eerder stil bij onvrijwillige zorg.

Tijdens deze workshop stond interactie met de deelnemers centraal. De workshop begon met een vorm van onvrijwillige zorg voor elke deelnemer, zoals het gebruik van een hansop, het controleren van een tas of het hebben van cameratoezicht. Op deze manier konden de deelnemers ervaren hoe een dergelijke situatie voelt. Vervolgens werden verschillende sketches uitgebeeld, waarna de deelnemers konden stemmen over hoe zij in deze situaties zouden handelen.

  1. De cliënt wil niet douchen. Hoe ga je met deze situatie om? Kijk je naar mogelijkheden waar de cliënt wel toestemt, of moet de cliënt onder dwang worden gedoucht?
  2. De cliënt weigert medicatie. Wat doe je? Geef je de cliënt toch stiekem medicatie, of ga je in gesprek met de arts of familie?
  3. De cliënt wil de GPS-tracker niet meenemen naar buiten. Wat doe je nu? Ga je in gesprek met de arts of familie, of stop je de GPS-tracker ergens anders in?

Tijdens deze sketches stond centraal dat er geen goed of fout antwoord is. Elke situatie is maatwerk, zolang je jouw antwoord maar goed kunt onderbouwen. Om onvrijwillige zorg zoveel mogelijk te beperken, werden de volgende tips gegeven:

  • Ken je cliënt, maak een levensverhaal.
  • Blijf rustig; een cliënt merkt onrust of haast op.
  • Blijf sparren met collega’s om onvrijwillige zorg te voorkomen. Het zit vaak ook in onbewuste kleine handelingen.
  • Blijf denken in mogelijkheden en houd in gedachten welke afweging je maakt.
  • Ga er altijd vanuit om de cliënt’s eigen regie zo veel mogelijk te behouden.
  • Maak zo veel mogelijk visueel contact met de cliënt.
Wat is de deelnemers bijgebleven of opgevallen?

Deelnemers gaven aan zelf al veel bezig te zijn met het voorkomen van onvrijwillige zorg, maar dat het soms ongemerkt kan insluipen. Na afloop konden ze ook vertellen welke vormen van onvrijwillige zorg er nog meer waren toegepast in de sketches, zoals het niet vragen wat de cliënt op zijn boterham wil en het nemen van beslissingen voor de cliënt. Wilsonbekwaam ter zake kun je op sommige onderdelen wel zijn en op andere niet. Daardoor is het altijd belangrijk af te stemmen met de dokter of GZ-psycholoog.

Er ontstond een mooi gesprek en bewustwording tijdens de workshop. De deelnemers gaven aan zelf ook al veel aan persoonsgerichte zorg te doen. Ze zullen na hun deelname nog meer letten op kleine/onbewuste handelingen. De workshop werd als leuk, leerzaam en prettig ervaren!

VR-bril Into D’mentia

Na afloop van de workshop konden de deelnemers ook de VR-bril met scenario’s van Into D’mentia doorlopen. Een deelnemer heeft de simulatie van ongeveer 15 minuten doorlopen. Dit werd als zeer leerzaam én interessant ervaren. Tijdens deze simulatie geef je antwoord op hoe je in bepaalde situaties zou handelen. Vervolgens krijg je een aantal sterren; dat geeft aan wat je weet van de Wet zorg en dwang en hoe goed je onvrijwillige zorg hebt vermeden.

Deel dit artikel

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.