Schrijf je in! Voor hét regiocongres Wet zorg & dwang - 7 november

Kenmerkende beroepssituaties

Verzorgenden en verpleegkundigen die werken bij organisaties in het samenwerkingsverband ZorgConnect Noord- en Midden-Limburg; Proteion, De Zorggroep, Land van Horne, Sint Jozef, Vincent Depaul, La Providence en Beek & Bos hebben een bundel met kenmerkende beroepssituaties samengesteld. 

De kenmerkende beroepssituaties zijn verzameld met als doel een bijdrage te leveren aan de afstemming tussen het regionale werkveld en het onderwijs. Zodat aankomende verzorgenden en verpleegkundigen in de ouderenzorg willen (blijven) werken en tijdens hun opleiding optimaal voorbereid worden op de uitdagingen die zich daarin voordoen. 

Doel en werkwijze

Om in kaart te brengen wat het werk van deze zorgprofessionals vraagt, zijn er in het najaar van 2021 en begin 2022 twaalf gespreksessies met onder andere verzorgenden, verpleegkundigen, teamcoaches en verpleegkundig specialisten georganiseerd. Tijdens deze sessies zijn werksituaties verzameld en geanalyseerd die kenmerkend zijn voor hun vak. De verzamelde situaties zijn daarna gevalideerd tijdens rondetafelbijeenkomsten, met relevante personen die het werk van verzorgenden en verpleegkundigen goed kennen. Denk aan leidinggevenden, SOG’s en cliënten. De kenmerkende beroepssituaties schetsen een rijk en representatief beeld van de werkpraktijk van verzorgenden en verpleegkundigen bij de betrokken organisaties. 

Schermafbeelding 2022-05-25 om 09.34.00

Inhoud en leeswijzer

De kenmerkende beroepssituaties zijn ingebracht door verzorgenden en verpleegkundigen zelf. Ze weerspiegelen de praktijk zoals zij die ervaren, de dilemma’s en vraagstukken die zich daarin voordoen en de manier waarop zij daarmee omgaan. Over elke situatie die een verzorgende of verpleegkundige tijdens een sessie inbracht, zijn we met de aanwezigen in gesprek gegaan om te achterhalen wat de zorgprofessional doet om in die situatie het verschil te maken: waar moet je dan goed in zijn? Welke bekwaamheden zet de verzorgende of verpleegkundige in? Deze staan opgesomd onder elke situatie. 

Het gaat erom zichtbaar te maken wat er op het pad komt van verzorgenden en verpleegkundigen en hoe zij daarmee omgaan om het verschil te maken. Het is uitdrukkelijk niet te bedoeling om te oordelen over de inhoud van hun handelen. 

Gebruiksmogelijkheden

In deze bundel hebben we situaties samengebracht. Het is een verzameling waar ieder naar eigen wens uit kan putten, bijvoorbeeld om een indruk te krijgen van het werk van verzorgenden en verpleegkundigen in de ouderenzorg of om voorlichting te geven aan studenten die een opleiding in deze richting overwegen. 

De verhalen kunnen ook gebruikt worden als basis voor verdere analyse of clustering. Zo kunnen de situaties benut worden om de CanMEDSrollen van de verzorgende en verpleegkundige te illustreren en te concretiseren. Ook bij het ontwikkelen, structureren of evalueren van leeraanbod kunnen de opgehaalde situaties waardevolle input vormen. 

Een blijvend beeld van de werkpraktijk

We zijn benieuwd naar de reacties op de verzamelde situaties en de manier waarop ieder ermee aan de slag gaat. Het streven is om deze bundel, liefst digitaal, te blijven aanvullen zodat we blijvend beschikken over een actueel beeld van de werkpraktijk van verzorgenden en verpleegkundigen. Daar nodigen we iedereen graag voor uit! 

Namens actielijn Leerklimaat & Praktijkbegeleiding; Anette Beurskens, Nicole Jacobs en Sigrid Smeele
– Kernteam Verrijkend opleiden

Blader hier door de bundel:

Deel dit artikel

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.