Lunchsessie Digitaal Vaardig

Maandag 21 juni 12.00 uur. Lunchtijd! Met een broodje én met de nodige inspiratie rondom het project Digitaal Vaardig. ZorgConnect Noord- en Midden-Limburg organiseerde deze bijeenkomst naar aanleiding van de pilots die onlangs zijn afgerond bij diverse VVT-instellingen in de regio. Samen met projectleiders, innovators en andere geïnteresseerden gingen we het gesprek aan over de opzet en uitkomsten van de pilotfase. Dit bericht is voor de mensen die het hebben gemist, maar toch willen bijlezen.

ZorgConnect Limburg

De bijeenkomst werd afgetrapt door Tom Brandsma, regio-projectleider van alle innovatielijnen die lopen binnen regio Noord- en Midden-Limburg. In een korte samenvatting vertelde hij over de verschillende activiteiten van ZorgConnect Noord- en Midden-Limburg, het regionaal samenwerkingsverband in de VVT. Hierover lees je meer op onze website (ZorgConnect).

Het project Digitaal Vaardig

De presentatie van de bijeenkomst is in de bijlage te vinden. Het belangrijkste is om een intern projectteam op te zetten, de digicoaches op te leiden en medewerkers uit de praktijk te coachen. Vanaf september 2020 voerde elke organisatie dit op haar eigen manier uit. Vanuit ZorgConnect heeft de regio-projectleider Digitaal Vaardig (Rik van Dijk) de organisaties gedurende het project met elkaar in verbinding gebracht. Zo leerden en ontwikkelden we samen als regio tijdens de uitvoering. Het project vindt doorgang tot het einde van 2021. De verwachting is dat 7 organisaties dan de pilotfase volledig hebben afgerond en een opschalingsvoorstel hebben klaarliggen.

Casus Land van Horne

Land van Horne legde uit hoe zij het project zijn aangevlogen. De projectgroep bestaat uit de projectleider, een medewerker van afdeling ICT, HR en opleidingen. Ook de digicoach sloot na de opleiding aan. De organisatie liet de zelfscan digitale vaardigheden invullen, welke te vinden is op de website van Digitaal Vaardig. De scan is ingevuld door alle medewerkers die deelnamen aan de pilot. Dit waren zo’n 60 medewerkers in het primair proces, variërend van zorgverleners tot huishoudelijke ondersteuners. De uitkomsten van de scan duiden de huidige stand van zaken aan betreft het digi-niveau. Benieuwd hoe onze regio het deed ten opzichte van het landelijk gemiddelde, bekijk dan onze factsheet (link). Op basis van de uitkomsten hebben de digicoaches persoonlijke begeleiding aangeboden. Hiervoor stelde ze leerplannen op met behulp van de materialen op de website digivaardigindezorg.nl. Zo werden medewerkers zowel individueel als in groepsverband gecoacht. De coaching is bijzonder goed bevallen bij de medewerkers. Mensen geven in een evaluatie aan veel baat te hebben bij de begeleiding en ze zien er ook de noodzaak van in. Het is af en toe wel spannend om hieraan te beginnen, sommige medewerkers schaamde zich voor hun diginiveau. Om die reden bleek het belangrijk dat de digicoach iemand is van de eigen afdeling. Dit gaf vertrouwen en maakt het werken aan de vaardigheden laagdrempeliger.

Casus Beek & Bos

De digicoach van organisatie Beek & Bos beschreef eenzelfde proces. Hieraan werd toegevoegd dat zij met alle medewerkers eerst een intakegesprek voerde om samen te bepalen hoe het leertraject eruit zou moeten zien. Medewerkers die hoger scoorden op de scan dan een digistarter werden verwezen naar de website. Opvallend was dat deze medewerkers na de pilot aangaven ook wel baat te hebben bij begeleiding van de digicoach. Zij hadden toch meer ondersteuning nodig dan dat zij zelf dachten en de digicoach bleek toch ook voor hen waardevol te zijn.

Uitkomsten pilotfase

De pilotfase is al met al goed afgesloten. Studenten van Hogeschool Fontys analyseerden alle evaluaties die plaatsvonden met de projectteams, de digicoaches en de mensen die gecoacht zijn. Hierbij een aantal tips op basis van deze uitkomsten om zelf aan de slag te gaan met je project:

  • Kies voor een digicoach die werkzaam is in het primair zorgproces op dezelfde afdeling als de mensen die gecoacht gaan worden. Dit zorgt voor laagdrempeligheid en herkenning.
  • Natuurlijk moet een digicoach didactische en coachingsvaardigheden bezitten, maar bovenal is het belangrijk om als digicoach eerlijk te zijn dat je ook niet alles weet. Dit uitspreken naar collega’s helpt vaak om de medewerker in beweging te krijgen.
  • Positioneer de teamleider van de afdeling goed in het project. De teamleider signaleert veel onder het personeel en heeft het mandaat om medewerkers aan te spreken. Laat de teamleider het personeel doorverwijzen naar de digicoach. Betrek de teamleider eveneens bij het positioneren van de digicoach-rol. Wanneer de digicoach te weinig uren heeft, kan samen met de teamleider gezocht worden naar een oplossing.
  • En tot slot: Een pilot doen is een sprong in het diepe, met abstracte kaders en waar een hoop durf bij komt kijken. Onze tip – Houd het klein en start gewoon. Het proces wat dan volgt is allemaal onderdeel van het leerproces. De echte leerwinst is niet om alle vaardigheden naar een rapportcijfer 10 te krijgen, maar vooral om te leren over de rol van de coach, de behoefte van de medewerkers en het bepalen van de randvoorwaarden van je project.

Succes met de uitvoering van jouw project. Bij vragen over de pilot, neem dan gerust contact op via rik@dearpeople.eu.

Deel dit artikel

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.