Leren met gebruik van data

Bron: www.nationalezorggids.nl / ZonMw

Ook elders in het land houdt men zich bezig met de toekomst van ouderenzorg. Promovendi Merel van Lierop en Alies Depla deden onderzoek naar het gebruik van data ter ondersteuning van leren en verbeteren binnen zorgteams en tussen zorgorganisaties in de ouderenzorg én in de geboortezorg. Op de website van De Nationale Zorggids vertellen ze meer over hun actieonderzoeken in deze twee verschillende sectoren met vergelijkbare processen. 

Zorg gaat om mensen

En dat zijn geen nummers. Maar dat wil niet zeggen dat je niets aan data hebt om die zorg te verbeteren. Sterker nog, data kunnen een nuttig middel zijn om het leren en verbeteren in de zorgpraktijk te ondersteunen. Data geven inzicht in belangrijke  problemen of verbetermogelijkheden binnen een patiëntengroep of onder zorgprofessionals in een zorgorganisatie, zoals verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden. Bovendien is het motiverend voor zorgprofessionals om resultaat te zien van hun zorg en verbeterde inspanningen. Want uiteindelijk is dat wat ertoe doet, zowel voor de cliënt/patiënt als de zorgprofessional.

“Maar, dan moet er wel tijd en geld voor vrijgemaakt worden”, zeggen promovendi Merel en Alies die in hun actieonderzoeken gebruik maken van data. “Het moet geen extra taak bovenop je standaard werk zijn, maar onderdeel zijn van je dagelijkse werk als zorgprofessional. Dat werkt het beste, zowel voor de zorgprofessional als de cliënt, want die merkt daar meteen iets van.”

Inzicht in beschikbare kwaliteitsdata

“In de ouderenzorg zijn kwaliteitsdata beschikbaar over bijvoorbeeld directe zorggegevens, zelfredzaamheid, medewerkerstevredenheid en cliënttevredenheid. Binnen de eigen organisatie, maar ook extern via de Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit (LPZ). De uitdaging is dat elke organisatie een eigen systeem heeft om data te meten en deze inzichtelijk te maken voor medewerkers via bijvoorbeeld een dashboard. De ene organisatie is daar net wat verder mee dan de andere. Het grootste knelpunt is echter dat die gegevens vooral bij de managers belanden en dat de verpleegkundigen en verzorgenden zelf weinig inzicht hebben in die data. Dat werkt niet motiverend om met deze data te leren en verbeteren en als verpleegkundige, verpleegkundig specialist of verzorgende leiderschap te pakken.”

Kwaliteitsdata combineren met vragenlijsten zorgprofessionals

“Wij zijn in een actieonderzoek aan de slag gegaan met de vraag. ‘Hoe kunnen we data ook gebruiken om het constant leren en verbeteren te stimuleren?’. We gebruikten data van de vragen aan de vrouwen en van een enquête onder zorgprofessionals waarin ze aangaven waar zij problemen zagen. Daarnaast keken we naar landelijk geregistreerde klinische kwaliteitsdata.”

Deel dit artikel

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.