Wzd in ambulante zorg

De Wzd geldt ook voor cliënten in de ambulante setting. Elke vorm van onvrijwillige zorg kan thuis worden toegepast, mits er wordt voldaan aan de aanvullende eisen. De praktische uitvoer van de Wzd in de thuissituatie is ingewikkeld, omdat er vaak meerdere organisaties betrokken zijn. Bij onvrijwillige zorg is het extra belangrijk dat de samenwerking en communicatie tussen alle professionals soepel verloopt. Daarnaast zie je de cliënt veel minder dan in een intramurale setting en kan het lastig zijn om de benodigde informatie te verzamelen. Ook de rol van een mantelzorger kan de situatie erg beïnvloeden. Wat als een mantelzorger onvrijwillige zorg verleend?

Zoals je leest is het goed toepassen van de Wzd in de ambulante setting nog niet zo makkelijk. Een mooi vertrekpunt is dan ook de ‘Geest van de Wzd’ én het voorkomen van onvrijwillige zorg, oftewel het voorkomen van probleem/crisissituaties. Hoe je dat doet? Zie het zakkaartje en de Toolkit ‘werken met de Wzd in de eerstelijnszorg’. Bekijk ook eens onderstaand filmpje!

Project Wet Zorg en Dwang in de eerstelijnszorg

Het project ‘Wet Zorg en Dwang in de eerstelijnszorg! Vrijheid is van levensbelang!’ is gestart om onvrijwillige zorg verder onder de aandacht te brengen in de eerste lijn. We creëren meer bewustzijn door middel van scholing. Daarnaast starten we een pilot met zorgorganisaties in de gemeente Horst aan de Maas met als doel de Wzd werkbaar en uitvoerbaar in te bedden in de bestaande werkwijzen. De uitkomsten; werkwijzen en andere tools, delen we vervolgens met andere wijken of regio’s binnen Noord- en Midden-Limburg. Zo geven we proefondervindelijk op steeds meer plekken invulling aan het voorkomen of gepast toepassen van onvrijwillige zorg. Bekijk de projectpagina voor meer informatie. 

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.