Schrijf je in! Voor hét regiocongres Wet zorg & dwang - 7 november

Project:

'Wet Zorg en Dwang in de eerstelijnszorg'

Vrijheid is van levensbelang!

We hebben te maken met een stijgende zorgvraag. Mensen met dementie moeten langer thuis blijven wonen, hierdoor wordt zorg complexer en is de kans op crisissituaties groter. Om goede zorg te kunnen blijven bieden en garanderen voor de toekomst is verandering noodzakelijk. De Wet zorg en dwang, ofwel Wzd, helpt ons om anders te kijken naar de zorg.

Over het project

In 2022 zijn er in Nederland 6 praktijktuinen ‘Wet Zorg en Dwang in de ambulante zorg’ georganiseerd om de implementatie van de Wzd in de eerste lijn een impuls te geven. Één van de praktijktuinen vond plaats in Noord-Limburg. Op 31 december 2022 zijn de praktijktuinen afgesloten, de impuls van toen helpt ons steeds beter vanuit de geest van de wet te werken. Lees hieronder meer over (onze bevindingen van) de praktijktuinen.

Inmiddels zijn we in Noord- en Midden-Limburg gestart met het project ‘Wet Zorg en Dwang in de eerstelijnszorg!’
Vrijheid is van levensbelang!

Tot en met eind 2024 gaan we onvrijwillige zorg verder onder de aandacht te brengen in de eerste lijn. We creëren meer bewustzijn door middel van scholing. Daarnaast starten we een pilot met zorgorganisaties in de gemeente Horst aan de Maas met als doel de Wzd werkbaar en uitvoerbaar in te bedden in de bestaande werkwijzen. De uitkomsten; werkwijzen en andere tools, delen we vervolgens met andere wijken of regio’s binnen Noord- en Midden-Limburg. Zo geven we proefondervindelijk op steeds meer plekken invulling aan het voorkomen of gepast toepassen van onvrijwillige zorg.

Projectdoelen

Binnen het project zijn drie doelen danwel onderdelen gedefinieerd:

 1. Het versterken van het bewustzijn en het wekken van nieuwsgierigheid/interesse in de eerstelijn in de regio Noord- en Midden-Limburg inzake de Wzd;
 2. Het ontwikkelen van een werkbare werkwijze en samenwerking in de eerstelijn inzake de Wzd en daarmee het inbedden van (het voorkomen van) onvrijwillige zorg in enkele regio’s binnen Noord- en Midden-Limburg. In dit onderdeel staan centraal:
  • Een pilot in Horst aan de Maas 
  • Het toetsen van de in de pilot ontwikkelde werkwijze en ondersteunende tools in enkele andere regio’s binnen Noord- en Midden-Limburg;
  • Het klaar maken van de uitkomst voor implementatie binnen de gehele regio Noord- en Midden-Limburg (blauwdruk, regioloket etc.);
 3. Het delen van de ontwikkelde werkwijze en ondersteunende tools binnen Noord- en Midden-Limburg, waarmee de andere regio’s zelf aan de slag kunnen om de Wzd in te bedden.

Verdiepingsscholing Wet zorg en dwang

Om te kunnen werken met de Wet zorg en dwang is bewustwording van onvrijwillige zorg de eerste stap, zodat onvrijwillige zorg herkent kan worden. Het helpt om casuïstiek met elkaar te delen en het gesprek te voeren over hoe om te gaan met vrijheidsbeperking. Er liggen uitdagingen om over vrijheden en alternatieven te denken. In de scholing behandelen we:

 • Onvrijwillige zorg en de vormen
 • Ernstig nadeel
 • Wils(on)bekwaamheid
 • Methodische analyse
 • Onvrijwillige zorg voorkomen
 • Verzet Stappenplan
 • Vertegenwoordiging
 • Wzd in de eerstelijnszorg
 • Pilot

Ja! Ik meld mij aan

 • woensdag 13-3-2024: 14:30 – 17:00 uur

Klik op de gewenste datum waarvoor je je wilt aanmelden. Let op er is per dag maximaal ruimte voor 20 personen.

Bevindingen praktijktuinen 2021/2022

De Praktijktuin Noord-Limburg had als opdracht in beeld te brengen wat de status quo was met betrekking tot onvrijwillige zorg, waar loopt men zoal tegenaan en welke mogelijke oplossingen zijn er?

Belangrijkste conclusies

Door de praktijktuin Noord-Limburg hebben we o.a. ontdekt dat:

Aanbevelingen

Ook zijn er enkele aanbevelingen en mogelijke oplossingen voortgekomen uit de praktijktuin Noord-Limburg. Drie kernwoorden die dit samenvatten zijn: Bewustwording, Samenwerken en Voorkomen.

Bewustwording
Samenwerken
Voorkomen
Om aan de slag te kunnen met de Wzd is het nodig om bewust te zijn van onvrijwillige zorg en welke impact het heeft op de cliënt. Om een passende afweging tussen veiligheid en vrijheid te kunnen maken is het noodzakelijk dat zorgprofessionals anders leren denken en problemen methodisch benaderen. Dit kost tijd en aandacht. De verwachting is dat deze tijd zich terugbetaalt in de toekomst, want door dit omdenken kunnen onvrijwillige zorg en crisissituaties in veel gevallen voorkomen worden.
Multidisciplinaire samenwerking is cruciaal. De Wzd vraagt afstemming op de cliënt. De zorgverantwoordelijke heeft de coördinerende rol en houdt het contact met alle betrokkenen, waaronder zorgprofessionals, de cliënt zelf en diens naasten. In de toekomst is het de bedoeling dat de casemanager dementie de rol van zorgverantwoordelijke vervult. Wanneer deze niet betrokken is, is het raadzaam dat de wijkverpleegkundige of praktijkondersteuner deze rol pakt. Een goede samenwerking tussen alle betrokkenen draagt bij aan preventief werken, waardoor onvrijwillige zorg voorkomen kan worden en mensen met dementie meer in vrijheid kunnen leven.
Waar bij aanvang van de praktijktuin Noord-Limburg de focus lag op het toepassen van onvrijwillige zorg, werd al snel duidelijk dat het voorkómen van onvrijwillige zorg een minstens zo belangrijke opgave is. Onvrijwillige zorg is een uiterst middel en de inzet ervan moet zo veel als mogelijk worden voorkomen óf in de minst ingrijpende vorm toegepast worden. Dat wil zeggen; als daarmee ernstig nadeel voorkomen wordt. Daarvoor is het belangrijk om: - Dementie in een vroeg stadium vast te stellen - De cliënt écht te kennen en te begrijpen; het is belangrijk je bewust te zijn van het levensritme van de cliënt en daar zo goed mogelijk bij aan te sluiten. - verzet en onvrijwillige zorg beter te leren herkennen en - alternatieven voor onvrijwillige zorg te kennen en in te zetten

Regioloket praktijktuin

In de pilot (gemeente Horst aan de Maas) wordt geëxperimenteerd met één centrale dienst waarin bepaalde rollen zijn belegd. Deze dienst wordt (tijdelijk) ondergebracht bij het al bestaande Wzd-regioloket van Zorgconnect. Het regioloket zal een aantal rollen aanbieden voor organisaties die deze rollen niet hebben. . Het gaat dan om de rollen Wzd-functionaris en niet bij de zorg betrokken deskundige. Deze rollen worden ingevuld door Specialisten Ouderengeneeskunde, GZ-psychologen en Wzd-verpleegkundigen.

Voor een samenvatting van alle bevindingen uit de Praktijktuin zie het document ‘Samenvatting bevindingen en advies’. Behoefte aan meer detail, zie dan het document ‘Bevindingen en Advies’.

Verdiepingsscholing WZD

13 maart

14:30 – 17:00 uur
Hof te Berkel, verdieping 2, vergaderruimte 3

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.