Schrijf je in! Voor hét regiocongres Wet zorg & dwang - 7 november

Wet zorg & dwang

Ieder mens heeft het recht om in vrijheid te leven, eigen keuzes te maken. Zelf beslissen hoe je je dag doorbrengt en waar je woont. Dit geldt ook voor mensen met dementie. Dat is waar deze actielijn zicht voor inzet. Deze actielijn splitst zich in de intramurale en de extramurale setting, want de Wzd is cliëntvolgend.

Vanaf 2020 geldt de Wet zorg en dwang (Wzd) in Nederland, met als motto: ”Nee, tenzij”. Het uitgangspunt van de Wet is dat er geen onvrijwillige zorg wordt toegepast tenzij het noodzakelijk is om ‘ernstig nadeel’ te voorkomen. Van onvrijwillige zorg is alleen sprake als de cliënt of de vertegenwoordiger (van een ter zake wilsonbekwame cliënt) zich verzet tegen zorg of opname. Onvrijwillige zorg moet zo kort mogelijk en op de minst ingrijpende manier plaatsvinden. Bekijk de website van ‘Dwang in de Zorg‘ voor meer informatie en onder andere praktijkvoorbeelden van onvrijwillige zorg. 

Vrijheid als vanzelfsprekendheid

Voor ZorgConnect is het motto: ‘’Vrijheid als vanzelfsprekendheid’’. De Wzd is cliëntvolgend. Dit betekent dat de Wzd niet alleen in instellingen geldt, maar ook elders. Bijvoorbeeld thuis of op de dagbesteding. Kennisdeling staat centraal bij ZorgConnect. De drie grootste organisaties van ZorgConnect – Land van Horne, Proteion en de Zorggroep – hebben het voortouw genomen om het beleid rondom deze wetgeving te formuleren. Alle zeven organisaties van ZorgConnect hebben dit beleid ondertekend. Daarnaast wordt er ook samengewerkt met de ziekenhuizen: VieCuri Medisch Centrum, Stichting Laurentius Ziekenhuis en St. Jans Gasthuis en de GGZ-instellingen: MetGGZ en Vincent van Gogh. 

Ik wil meer weten over

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.