Datagedreven HR beleid: “Je moet gewoon starten”

De zorgsector staat aan de rand van een dubbele ontgroening. Er zijn steeds minder nieuwe medewerkers beschikbaar, door vergrijzing stromen er de komende jaren veel professionals uit. Daarnaast switchen zorgprofessionals vaker naar een beroep buiten de zorg. Om hierop te anticiperen wordt er door de zeven Noord-Limburgse ouderenzorgorganisaties op strategisch HR-niveau samengewerkt. Kennisdeling, datagebruik en scenario-denken staan hierin centraal.

Marcel Haverkamp is senior consultant bij PFZW Datadiensten. Hij begeleidt de HR-professionals binnen de aangesloten ouderenzorgorganisaties van ZorgConnect Noord- en Midden-Limburg om op basis vanbeschikbare data, , analyses scenario’s uit te werken om te anticiperen op de toekomstige tekorten. Hierbij wordt ook gekeken naar de ambities die de zorgorganisatie heeft.

Haverkamp: “Het is uniek dat zeven zorgorganisaties in Noord- en Midden-Limburg de handen ineengeslagen hebben om gezamenlijk te anticiperen op de veranderende arbeidsmarkt in de ouderenzorg. Randvoorwaarden in deze samenwerking is dat de organisaties elkaar moeten vertrouwen en van elkaar willen leren.”

Het doel is om inzichten te delen en van elkaar te leren, om vervolgens op strategisch niveau HR-beleid uit te voeren. Hierin staat samenwerking centraal. De begeleiding start met een intakegesprek. Tijdens deze individuele intakegesprekken worden de ambities van de organisatie besproken. Vervolgens worden de ambities tijdens een kick-off bijeenkomst met elkaar besproken.

Door middel van workshops en individuele gesprekken op het gebied van datagedreven HR en scenariodenken worden de HR-professionals begeleid om op basis van onderbouwing goed HR-beleid voor hun organisatie te voeren. Hierbij blijft kennisdeling onderling de basis.

Haverkamp; “Uiteindelijk gaat het erom dat er geen beleid wordt gemaakt op basis van een onderbuikgevoel, maar door HR interventies te monitoren op succes. Het bijzondere hierbij is dat de organisaties juist de samenwerking opzoeken. Iedere organisatie loopt namelijk uiteindelijk tegen dezelfde problemen aan. Vanuit PFZW Datadiensten begeleiden we ZorgConnect Noord- en Midden-Limburg en bieden wij bijvoorbeeld de Scenariotool en het HR-Dataportaal aan die trends en inzichten geven over de bezettingsgraad binnen de ouderenzorg.”

De conclusie is dat we afhankelijk zijn van elkaar en dat je verder komt door samen te werken. De onderlinge samenwerking vertaalt zich uiteindelijk in het werven en gezamenlijk opleiden van zorgprofessionals. Dit getuigt van vertrouwen en bewustwording dat dit probleem enkel door samenwerking op te lossen is.

Over ZorgConnect Noord- en Midden-Limburg
ZorgConnect Noord- en Midden-Limburg is een uniek samenwerkingsverband van zeven Noord- en Midden-Limburgse ouderenzorg organisaties. Doel is goede ouderenzorg in Noord- en Midden-Limburg te blijven garanderen. Binnen ZorgConnect Limburg zijn vijf projecten ontwikkeld: Innovatie, Behoud, Specialist Ouderengeneeskunde, Roosteren en plannen en Leerklimaat en Praktijkbegeleiding.

Voor meer informatie over projecten rondom “Gezond Roosteren en Plannen” kunt u contact opnemen met Suzanne Hanssen

Deel dit artikel

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.