• Home
  • Workshop generaties op de werkvloer bij het leerfestival voor werkbegeleiders

Workshop generaties op de werkvloer bij het leerfestival voor werkbegeleiders

De uitkomsten van het generatieonderzoek binnen de zorgorganisaties van ZorgConnect hebben geleid tot een aantal aanbevelingen. Deze zijn verwoord in een pamflet en vertaald tijdens de twee voorstellingen van het generatietheater. Maar het generatiemanagement krijgt ook meer vorm in de praktijk bij verschillende zorgorganisaties.

In deze rubriek gaan we in op een aantal praktijkvoorbeelden. Als eerste komt de workshop generatiemanagement op het leerfestival aan bod van Cindy Geraets, projectleider Leren en Ontwikkelen binnen De Zorggroep. Tevens is Cindy ook lid van de werkgroep actielijn Behoud. Tijdens de tweede editie van het leerfestival voor werkbegeleiders heeft Cindy een workshop gegeven over generatiemanagement.

Het ontstaan van de workshop

Cindy: “Een collega vertelde mij over het leerfestival voor werkbegeleiders met als thema ‘Aandacht’. Zo ontstond het idee om een workshop te geven over generatiemanagement op het leerfestival. Het vormt een mooie verbinding tussen de actielijn Behoud en de actielijn Leerklimaat en Praktijkbegeleiding. De werkbegeleiders hebben namelijk een heel belangrijke rol in het behouden van collega’s in opleiding voor de zorg door de manier waarop zij met elkaar samenwerken”.

De verbinding vinden de twee actielijnen vooral in het detail ‘Aandacht’. Alles gebeurt met aandacht voor elkaar, als collega’s, zonder vooroordelen en in perspectief.

De workshop ‘generatiemanagement’

Tijdens de workshop heeft Cindy de deelnemers meegenomen in de uitkomsten van het generatieonderzoek; wat is een generatie? Welke generaties vind je op de werkvloer? Waar staan de generaties voor? Op welke wijze vernieuwen generaties de manier van samenwerken? En tot slot; hoe herken je verouderde samenwerkingsprocessen?

Vervolgens gingen de deelnemers actief met elkaar in gesprek over de energiegevers en energievreters die zij in hun eigen werk ervaren. Een inclusieve samenwerking kan alleen worden bereikt als:

  1. Diversiteit binnen het team wordt gezien als kracht
  2. We ons bewustzijn van de vooroordelen en deze laten gaan
  3. Iedereen gelijkwaardig is binnen het team
  4. Iedereen zich vrij voelt in het team (psychologische veiligheid)

Samen werden vervolgens ideeën besproken hoe een meer inclusieve samenwerking in het eigen team gestimuleerd kan worden. Op basis van eigen praktijkvoorbeelden werden ervaringen uitgewisseld en besproken hoe men dit met de kennis uit de workshop anders zou hebben opgelost.

Concrete actie tips van Cindy die bijdragen aan het behoud van collega’s voor de zorg:

  • Sta open voor de updates van de jongere generaties en laat ze zelf vormgeven aan hun werk.
  • Geef actieve steun in de vorm van positieve feedback. Hier hoort ook hulp aanbieden bij, dat wordt gewaardeerd.
  • Ben open en persoonlijk in je contact met collega’s en behandel hen als gelijkwaardige.
  • Realiseer je dat persoonlijke ontwikkeling belangrijk is voor de jongere generaties.
  • Heb oog voor de twijfels waarmee de jongere generaties vaak worstelen.

Alle workshops tijdens het leerfestival werden afgesloten met transfervragen. Zo werd de deelnemer geprikkeld om na te denken over de belangrijkste inzichten van de workshop, hoe je het kan toepassen in de praktijk, met wie je hier nog een afspraak over wilt maken etc.

Vervolg

De deelnemers gaven aan de workshop als zeer waardevol te hebben ervaren. Cindy: “Twee werkbegeleiders van Sint Jozef waren zo enthousiast over de workshop, waardoor zij vervolgens zelf een workshop over generatiemanagement hebben verzorgd voor hun eigen collega’s. Ik vind het super dat ze op die manier aan de slag zijn gegaan in de praktijk”. Een mooi resultaat van deze leerzame workshop!

Deel dit artikel

Innoveren in de ouderenzorg

Innoveren in de ouderenzorg. We kunnen er niet omheen. De komende jaren zal de vraag naar ouderenzorg alleen maar toenemen en zullen er steeds mínder zorgprofessionals in de ouderenzorg beschikbaar zijn die de benodigde zorg kunnen leveren. Daarbij komt ook nog eens dat de zorgvraag complexer gaat worden. Kortom; innoveren is cruciaal om goede ouderenzorg in de toekomst te blijven garanderen.

Ons doel!

Tevreden medewerkers én cliënten, dat is ons doel!

Interactief online platform

Alle resultaten komen samen op een interactief online platform. Hier wordt informatie en kennis verzameld, contact gelegd en van elkaar geleerd.

Om dit te kunnen verwezelijken wordt in het platform o.a. een uitleenservice opgezet. Met deze uitleenservice worden voor én door zorgprofessionals reviews verzameld over het gebruik van innovatieve producten. Zo leren we van en met elkaar!

Binnen het platform is ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën en ideeën te generen op basis van onze regionale innovatiebehoefte.

Experimenten en pilots

We voeren gezamenlijk experimenten en pilots uit. Dit doen we aan de hand van een tevens gezamenlijk opgestelde innovatieroute! In deze route worden professionals stap voor stap meegenomen door het innovatieproces. Vanzelfsprekend worden alle inzichten weer gedeeld op het online platform.

Marktverkenning

Continu verkennen wij de markt. Welke (technologische) innovatie bestaat er al? Maar ook: wat zijn de laatste nieuwe innovaties (start-ups). Zo blijven we als regio goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

Onderwijs

We werken samen met het onderwijs in de vorm van (kennis)uitwisseling tussen studenten en professionals. Studenten krijgen hierin een concrete rol. Zij zijn onderdeel van het project. Denk daarbij aan het up to date houden van het platform of het aanleveren van gebruikershandleidingen en filmpjes.

Innovatie-ambassadeur

De innovatie-ambassadeur is een zorgprofessional die beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en tools om innovatie in de praktijk te kunnen vormgeven. Collega professionals worden door de innovatie-ambassadeur stap voor stap meegenomen in het doorlopen van de innovatieroute.

Innovatiebehoefte als startpunt

Vanuit de innovatiebehoefte worden inzichten verkregen én gedeeld, op basis waarvan vervolgens innovatiethema’s worden geformuleerd. Voor het ophalen van de innovatiebehoeften hebben we een eerste instrument ontwikkeld, waarin ook aandacht is voor de aspecten van positieve gezondheid.